Nagroda im. Prof. Edmunda Mikulaszka


Prezydium ZG PTM podjęło Uchwalę 19-2020 w sprawie przyznania Nagród Naukowych PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2018-2019: nagrodę I stopnia dla mgr biot. Karoliny Furtak oraz nagrodę II stopnia dla dr inż. Łukasza Łopusiewicza.

Prezydium ZG PTM podjęło Uchwalę 19-2020 w sprawie przyznania Nagród Naukowych PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2018-2019.  Do Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka zgłosiło się dwoje  kandydatów. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pani prof. dr hab. Stefanii Giedrys-Kalemby postanowiła przyznać:

– nagrodę I stopnia (5.000 zł) dla mgr biot. Karoliny Furtak za cykl 3 prac: (1). Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Prevalence of unclassified bacteria in the soil bacterial community from floodplain meadows (fluvisols) under simulated flood conditions revealed by a metataxonomic approach. Catena, 188, 104448; doi: 10.1016/j.catena.2019.104448  (IF = 3,851;  140 pkt. MNiSW); (2). Furtak K., Grządziel J., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2019): Analysis of soil properties, bacterial community composition, and metabolic diversity in fluvisols of a floodplain area. Sustainability, 11, 14, 3929; doi:10.3390/su11143929   (IF = 2,592;  70 pkt. MNiSW); (3). Furtak K., Gałązka A., Niedźwiecki J. (2020): Changes in soil enzymatic activity caused by hydric stress. Polish Journal of Environmental Studies, 29, 4, 1-8; doi.org/10.15244/pjoes/112896 (IF = 1,186;  40 pkt. MNiSW);

– nagrodę II stopnia (3.000 zł) dla dr inż. Łukasza Łopusiewicza za pracę: Łopusiewicz Ł., Drozłowska E., Siedlecka P., Mężyńska M., Bartkowiak A., Sienkiewicz M., Zielińska-Bliźniewska H., Kwiatkowski P. (2019): Development, characterization, and bioactivity of non-dairy kefir-like fermented beverage based on flaxseed oil cake. Food, 8, 554 doi:10.3390/foods8110544 (IF = 3,011; 70 pkt. MNiSW).

Gratulujemy laureatom, którzy przedstawią swoje prace na XXIX Zjeździe PTM.

Zachęcamy młodych adeptów nauki do bardziej licznego starania się o Nagrodę  Naukową PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka za prace opublikowane w latach 2020-2021.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.