Formularz rejestracyjny


w formacie: kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu / numer mieszkania

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Mikrobiologów z siedzibą  w Warszawie, adres: ul. Stefana Banacha 1B, 02-097, Warszawa, KRS 0000006649 (dalej: PTM).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r; (RODO) tj. jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210 ze zm.), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, tj. jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora a związanych z realizacją celów statutowych PTM oraz weryfikacją dostępu do strony internetowej PTM.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych PTM, tj. związanych z prowadzeniem ewidencji członków zwyczajnych oraz w celach wynikających z przynależności do PTM, takich jak: kontroli opłacania składek, udział w konkursie im. prof. Edmunda Mikulaszka, a także w celu kontrolowania dostępu do strony internetowej PTM.

Podanie danych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi funkcjonowanie jako członek PTM.
Pani/Pana dane będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom państwowym.
Pani/Pana dane będą również przekazane podmiotom przetwarzającym takim jak podmioty świadczące
na naszą rzecz usługi IT.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do ustania członkostwa w PTM, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (tj. przez czas przedawnienia tych roszczeń).
Pani/Panu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.