Członkowie zwyczajni


Informacja o prawach i obowiązkach członka zwyczajnego PTM zawarta jest w  Statucie PTM, ROZDZIAŁ III, Członkowie, ich prawa i obowiązki

Informacja o zasadach wstępowania do PTM

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, zawodowo związana z mikrobiologią lub dziedzinami pokrewnymi.

Członka zwyczajnego Towarzystwa przyjmuje Zarząd Główny, na Wniosek Zarządu Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny, który należy do Towarzystwa, co najmniej dwa lata. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 5-2017 z dnia 25.01.2017 r., tylko członek z opłaconą składką  za dany rok może występować jako osoba rekomendująca kandydata na nowego członka PTM.

O przyjęciu w poczet członków PTM, nowi członkowie oraz Przewodniczący Oddziałów PTM są informowani drogą elektroniczną.

O zmianie danych osobowych, proszę informować Zarząd Główny PTM przesyłając formularz z aktualnymi danymi osobowymi.

Informacja o składkach członkowskich PTM w 2024 roku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie informuje, iż wysokość składki członka zwyczajnego PTM w roku 2024 wynosi 100 zł/rok. Wysokość składki dla emerytowanych członków zwyczajnych PTM (dotyczy osób, które pobierają emeryturę) wynosi 50 zł/rok.

W przypadku zmiany danych wcześniej przekazanych do ZG PTM (np. zmiana miejsca pracy, adresu, e-maila, przejście na emeryturę itp.), prosimy o aktualizację i wypełnienie „Formularza aktualizacji danych osobowych” (dostępny na stronie PTM). Z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

SKŁADKI PROSIMY OPŁACAĆ DO KOŃCA I KWARTAŁU KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO.

Statut PTM § 14 ust 6. „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa”.

Statut PTM § 15 ust 1 pkt. 3. „ Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu niezapłacenia składki członkowskiej za okres jednego roku……..”

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o jak najszybsze uregulowanie zaległych składek za 2023 rok.

Już od 4.01.2018 r. działa możliwość zakładania, przez członków PTM z opłaconymi bieżącymi składkami, indywidualnego konta na stronie internetowej PTM oraz korzystania z jego zawartości. Osobiste konto na stronie PTM ma Państwu dać możliwość szybkiego aktualizowania swoich danych osobowych, monitorowania płatności za składkę członkowską w danym roku, a także pozwala na dostęp on-line do wszystkich numerów Postępów Mikrobiologii oraz Polish Journal of Microbiology.

Poniżej przesyłam link do strony PTM, gdzie znajduje się miejsce do rejestracji oraz dokładna instrukcja http://www.microbiology.pl/

Zgodnie z uchwałą 29-2017 i 30-2017 ZG PTM i statutem PTM członkowie PTM mają dostęp on-line do wszystkich numerów Postępów Mikrobiologii oraz Polish Journal of Microbiology. Osoby które chciałyby odpłatnie prenumerować w roku 2019 powyższe kwartalniki informujemy, że cena każdego zeszytu wynosi 40 zł + 8% VAT, czyli roczna prenumerata każdego z kwartalników wynosi 160 zł + 8% VAT. W sprawie prenumeraty prosimy kontaktować się z Zakładem Wydawniczym Letter Quality, e-mail: roma.walendzewicz@gmail.com

Również tylko członkowie z opłaconą składką za dany rok mogą starać się o stypendia FEMS, niższe opłaty wpisowe na konferencje współorganizowane przez PTM oraz występować jako osoby rekomendujące: kandydatów na nowych członków PTM oraz kandydatów na stypendia FEMS.

NUMER KONTA

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 

Na przekazie prosimy umieścić informacje:

imię, nazwisko, oddział PTM, rok za który dokonywana jest opłata składki.

Otrzymaliśmy kilkanaście wpłat składek, bez określenia, kto i za jaki rok wnosi opłatę.

FAKTURA ZA OPŁATĘ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ – osoby które chcą otrzymać fakturę za opłaconą składkę członkowską proszone są o jak najszybsze, w ciągu kilku dni od wniesienia opłaty, powiadomienie o tym sekretariatu ZG PTM, podając dokładne dane osoby/instytucji na którą ma być wystawiona faktura. E-mail do sekretariatu ZG PTM: ptm.zmf@wum.edu.pl

Pliki do pobrania:

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.