Nagroda im. prof. Edmunda Mikulaszka


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów ustanowił naukową nagrodę im. prof. E. Mikulaszka z funduszów pozostawionych przez Profesora i przekazanych na ten cel. Nagroda ta przyznawana jest co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii zakaźnej wirusologii i mykologii wykonane przez młodych pracowników nauki. Prace te powinny być wykonane w przeważającej części w pracowniach na terenie kraju. Współautorami prac przedstawionych do nagrody nie mogą być autorzy zagraniczni.

Nagrody przyznaje się za prace doświadczalne opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznawania nagród. Przedmiotem nagrody może być również zespół (cykl) prac doświadczalnych ściśle ze sobą tematycznie związanych. W konkursie mogą wziąć udział prace, których autorzy w czasie składania artykułu do opublikowania nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli samodzielnymi pracownikami naukowymi w tym okresie. Współautorami prac mogą być profesorowie, docenci lub doktorzy habilitowani bez prawa wyróżnienia nagrodą pieniężną, natomiast z prawem do wyróżnienia okolicznościowym medalem prof. E. Mikulaszka.

Prace do nagród mogą być zgłaszane przez bezpośrednio zainteresowanych, ich przełożonych, członków Zarządu Głównego PTM oraz naczelnych redaktorów czasopism o tematyce kierunkowej i pokrewnej. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest złożenie autorskiej odbitki publikacji oraz następujących danych dotyczących autora (ów) pracy:

  • imię i nazwisko, data urodzenia
  • stopień, tytuł naukowy
  • nazwa i adres placówki, w której pracę wykonano
  • nazwa i adres instytucji zatrudniającej autora publikacji
  • adres zamieszkania.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Uchwałą z dnia 21 lutego 2012 roku ogłasza kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac doświadczalnych z zakresu mikrobiologii, w tym wirusologii, bakteriologii, mikologii oraz immunologii infekcyjnej, które zostały wykonane przez młodych pracowników nauki, będących członkami Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i opublikowane w latach 2014-2105.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu przedstawia Regulamin Konkursu zamieszczony na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów www.microbiology.pl

Przewidziane są następujące nagrody pieniężne:

I stopnia w wysokości 5.000 zł
II stopnia  w wysokości 3.000 zł
III stopnia w wysokości 2.000 zł

Nagroda Naukowa im. prof. E. Mikulaszka będzie wręczana na XXVIII ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW w Bydgoszczy, a Laureat Nagrody Naukowej im. prof. E. Mikulaszka zobowiązany jest do prezentacji nagrodzonej pracy na XXVIII ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW w Bydgoszczy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w terminie do 31.03.2016 r. na adres

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu
85-094 Bydgoszcz ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

lub e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl z dopiskiem

„Nagroda Naukowa im. prof. E. Mikulaszka”

KOMISJA KONKURSOWA:
Dr hab. Izabela Sitkiewicz – przewodnicząca
Prof. dr hab. Wiesław Kaca
Prof dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
Prof. dr hab. Józef Kur
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

W 2016 r. nagrodę otrzymali:

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.