INFORMACJA/REGULAMIN


Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów im. prof. Edmunda Mikulaszka

 

Pan Profesor Edmund Mikulaszek był wybitnym mikrobiologiem polskim. Urodził się 21 września 1895 roku we Lwowie. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich, a następnie stopień naukowy docenta mikrobiologii i serologii. Był m.in. kierownikiem Katedry Mikrobiologii Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego, filii Państwowego Zakładu Higieny we Lwowie i Sanitarno-Epidemiologicznego Laboratorium Frontu. Po wojnie zorganizował i objął kierownictwo Zakładu Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Akademii Medycznej w Warszawie. Przewodniczył m.in. Komitetowi Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk, Radzie Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz podkomisji surowic i szczepionek Komisji Farmakopei Polskiej. Ogłosił ok. 200 prac z dziedziny mikrobiologii, immunologii i immunochemii, większość w czasopismach zagranicznych. Wielokrotnie reprezentował naukę polską na kongresach i konferencjach międzynarodowych, wyszkolił wielu samodzielnych pracowników naukowych. W okresie międzywojennym za udział w wojnie w 1920 roku został odznaczony medalem i Złotym Krzyżem Zasługi, za udział w II wojnie – Krzyżem Grunwaldu III klasy, po wojnie – Krzyżem Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Nad wyraz skromny, prawy, sumienny, życzliwy ludziom, o dużej kulturze osobistej, bez reszty oddany nauce, darzony powszechnym szacunkiem środowiska. Zmarł po ciężkiej chorobie 26 sierpnia 1978 roku, w wieku 83 lat, pochowany został z asystą wojskową na Powązkach (Med Dośw Mikrobiol 1993, 45, 529-531).

Przez spadkobierców Profesora została ufundowana Nagroda Jego Imienia przyznawana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Współautorami prac mogą być profesorowie lub doktorzy habilitowani bez prawa wyróżnienia nagrodą pieniężną, natomiast z prawem do wyróżnienia okolicznościowym dyplomem. Prace powinny być wykonane w pracowniach na terenie kraju. Współautorami prac przedstawionych do Nagrody nie mogą być autorzy zagraniczni.

Prace do Nagrody są zgłaszane przez autora bezpośrednio zainteresowanego.

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:

I stopnia – 5.000 zł
II stopnia  – 3.000 zł
III stopnia – 2.000 zł

Komisja konkursowa składa się z 7 osób: przewodniczącego, 2 redaktorów naczelnych czasopism PTM – Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology oraz 4 członków.

Nagrody im. prof. Mikulaszka będą wręczane na najbliższym Zjeździe PTM, a Laureat Nagrody  zobowiązany jest do prezentacji nagrodzonej pracy na tym Zjeździe. Zarząd Główny PTM może podjąć decyzję o innej formie wręczenia nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka zamieszczony na stronie internetowej PTM: www.microbiology.pl

Skład Komisji w edycji Konkursu w 2018 i 2020 r.:

– prof. dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba – Przewodnicząca Komisji

– prof. dr hab. E. Trafny – Redaktor Naczelny Polish Journal of Microbiology

– prof. dr hab. J. Bielecki – Redaktor Naczelny Postępy Mikrobiologii

– prof. dr hab. Małgorzata Bulanda – Członek Komisji

– prof. dr hab. Wiesław Kaca – Członek Komisji

– dr hab. prof. nadzw. UŁ Beata Anna Sadowska – Członek Komisji

– dr hab. prof. nadzw. PG Beata Krawczyk– Członek Komisji

 

REGULAMIN

Nagrody Naukowej im. prof. Edmunda Mikulaszka ustanowionej

przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 1. Nagroda jest przyznawana co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, będących w roku ukazania się publikacji oraz aktualnie członkami PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi.
 2. Nagrodę przyznaje się za pracę doświadczalną lub cykl prac doświadczalnych ściśle ze sobą tematycznie powiązanych, opublikowanych w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznawania nagród.
 3. Prace powinny być wykonane w pracowniach na terenie kraju i mieć afiliację polskiej instytucji naukowej, współautorami nie mogą być autorzy zagraniczni.
 4. Autor wnioskujący o nagrodę (wzór – Zał. 1) powinien mieć decydujący wkład w wykonanie i przygotowanie prac:

a). w przypadku kiedy jest jeden wnioskodawca – przy 2 współautorach co najmniej 60%, przy trzech i więcej współautorach, co najmniej 40%. Ponadto powinien być pierwszym autorem – w pojedynczej publikacji zgłaszanej do nagrody lub w większości publikacji zgłaszanego cyklu (wzór – Zał. 2).

b). w przypadku kiedy jest dwóch wnioskodawców – kiedy są dwoma współautorami tej samej publikacji, a ich wkład wynosi po 50%; kiedy jest 3 autorów to wkład każdego z wnioskodawców wynosi co najmniej 40%. Ponadto w przypadku pracy z 3 autorami jeden z wnioskodawców powinien być pierwszym autorem (wzór – Zał. 2).

 1. Współautorami prac mogą być profesorowie lub doktorzy habilitowani bez prawa wyróżnienia nagrodą pieniężną, natomiast z prawem do wyróżnienia okolicznościowym dyplomem. Wkład Autora wnioskującego winien być potwierdzony oświadczeniami współautorów (wzór – Zał. 2).
 2. Zarząd Główny PTM podejmuje Uchwałę o kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka i ogłasza na stronie internetowej PTM miejsce oraz termin zgłaszania prac do Konkursu.
 3. Prace do Nagrody są zgłaszane przez autora bezpośrednio zainteresowanego drogą e-mailową do Przewodniczącej Komisji Konkursowej Pani Prof. dr hab. Stefanii Giedrys- Kalemba – e-mail: kalemba@mp.pl oraz do biura PTM – e-mail: ptm.zmf@wum.edu.pl
 4. Warunkiem przyjęcia pracy/cyklu prac do Nagrody jest złożenie skanów:

a). wniosku zawierającego dane dotyczące autora zgłoszonego do nagrody pieniężnej lub autorów (wzór – Zał. 1),

b). odbitek publikacji,

c). oświadczenia współautorów o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku (wzór – Zał. 2).

 1. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w ciągu 6 tygodni od upływu terminu zgłaszania prac. Etapy postępowania Komisji Konkursowej:

– Przewodnicząca Komisji Konkursowej dokonuje wstępnej oceny wniosków, sprawdza w biurze PTM okres przynależności kandydata do PTM, następnie wnioski spełniające warunki formalne przekazuje drogą e-mailową pozostałym członkom komisji celem wytypowania najlepszych prac.

– Każdy z członków Komisji ustala według własnej oceny ranking nadesłanych wniosków. Ocena wniosków jest dokonywana na podstawie regulaminu pracy komisji oceniającej. Suma przyznanych przez wszystkich oceniających punktów decyduje ostatecznie o rankingu wniosków. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje przewodniczący Komisji Konkursowej.

– Członek Komisji Konkursowej nie uczestniczy w ocenie pracy, w której on sam lub jego bezpośredni podwładni są współautorami. W takim przypadku sumę punktów przyznanych wnioskowi przez pozostałych członków Komisji powiększa się o średnią tych ocen.

 1. Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:

I stopnia – 5.000 zł
II stopnia  – 3.000 zł
III stopnia – 2.000 zł

W przypadku podania kilku osób do nagrody, gratyfikacja finansowa będzie dzielona równo pomiędzy współautorów.

 1. Ustalenia Komisji Konkursowej przekazywane są do Zarządu Głównego PTM, który podejmuje stosowną Uchwałę.
 2. Nagrody Naukowe PTM im. prof. E. Mikulaszka są wręczane na najbliższym Zjeździe PTM, a Laureat Nagrody zobowiązany jest do prezentacji nagrodzonej pracy/cyklu prac na tym zjeździe. Zarząd Główny PTM może podjąć decyzję o innej formie wręczenia Nagrody.
 3. Złożenie Wniosku o Nagrodę Naukową PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTM
dnia 16.07.2018 r.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.