INFORMACJA/REGULAMIN


Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
im. prof. Edmunda Mikulaszka dla młodego badacza

Pan Profesor Edmund Mikulaszek był wybitnym polskim mikrobiologiem. Urodził się 21 września 1895 roku we Lwowie. Studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich, a następnie stopień naukowy doktora habilitowanego mikrobiologii i serologii. Pan Profesor był m. in. kierownikiem Katedry Mikrobiologii Lwowskiego Instytutu Weterynaryjnego, filii Państwowego Zakładu Higieny we Lwowie i Sanitarno-Epidemiologicznego Laboratorium Frontu. Po wojnie zorganizował i objął kierownictwo Zakładu Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie Akademii Medycznej w Warszawie. Przewodniczył m.in. Komitetowi Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk, Radzie Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii oraz Podkomisji Surowic i Szczepionek Komisji Farmakopei Polskiej. Prof. E. Mikulaszek opublikował ok. 200 prac z dziedziny mikrobiologii, immunologii i immunochemii, większość w czasopismach zagranicznych. Wielokrotnie reprezentował naukę polską na kongresach i konferencjach międzynarodowych. Wyszkolił wielu samodzielnych pracowników naukowych. W okresie międzywojennym za udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. Pan Profesor został odznaczony medalem i Złotym Krzyżem Zasługi, za udział w II wojnie światowej – Krzyżem Grunwaldu III klasy, po wojnie – Krzyżem Oficerskim i Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Nad wyraz skromny, prawy, sumienny, życzliwy ludziom, o dużej kulturze osobistej, bez reszty oddany nauce, darzony powszechnym szacunkiem środowiska. Zmarł po ciężkiej chorobie 26 sierpnia 1978 roku, w wieku 83 lat, pochowany został z asystą wojskową na Powązkach (Med Dośw Mikrobiol 1993, 45, 529-531).

Przez spadkobierców Profesora została ufundowana Nagroda Jego Imienia przyznawana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów.

Nagroda jest przyznawana co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, członków PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi. Nagroda jest indywidualna dla młodego badacza, jednakże współautorami prac mogą być inni naukowcy, w tym profesorowie lub doktorzy habilitowani. Prace powinny być w znaczącej większości wykonane w pracowniach na terenie naszego kraju, choć dopuszcza się współautorstwo naukowców z zagranicy z obcą afiliacją, jeżeli stanowią nie więcej niż 25% liczby wszystkich autorów publikacji. Prace do Nagrody są zgłaszane przez autora bezpośrednio zainteresowanego (wnioskodawcę).

Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:
I stopnia – 8.000 zł
II stopnia – 4.000 zł
III stopnia – 3.000 zł

Komisja Konkursowa składa się z 7 osób: przewodniczącego, 4 członków oraz 2 Redaktorów Naczelnych czasopism PTM – Polish Journal of Microbiology i Advancements of Microbiology.

Kwoty pieniężne przekazywane są niezwłocznie po przyznaniu Nagrody. Dyplomy Nagrody im. prof. Mikulaszka są wręczane na najbliższym Zjeździe PTM następującym po rozstrzygnięciu Konkursu, a Laureat Nagrody zobowiązany jest do prezentacji wyników nagrodzonej pracy / cyklu prac na tym Zjeździe oraz do nieodpłatnej publikacji (publikacja na zaproszenie) własnej nowej pracy przeglądowej lub eksperymentalnej w jednym z wybranych czasopism wydawanych przez PTM (Polish Journal of Microbiology lub Advancements of Microbiology) w ciągu 1 roku od przyznania Nagrody.
Zarząd Główny PTM może podjąć decyzję o innej formie wręczenia nagrody.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkursu przedstawia Regulamin Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka dla młodego badacza, przyjęty przez Zarząd Główny PTM w Uchwale 9-2024 z dnia 25.03.2024, zamieszczony na stronie internetowej PTM: www.microbiology.pl

Skład Komisji Konkursowej Nagrody Naukowej PTM im. prof. Edmunda Mikulaszka:

Przewodnicząca – dr hab. Beata Sadowska, prof. UŁ
Członek Komisji – dr hab. Beata Krawczyk, prof. PG
Członek Komisji – dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ
Członek Komisji – prof. dr hab. Jan Fiedurek
Członek Komisji – prof. dr hab. Waldemar Rastawicki
Redaktor Naczelna Polish Journal of Microbiology – prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny
Redaktor Naczelna Advancements of Microbiology – prof. dr hab. Eligia Szewczyk

REGULAMIN

Nagrody Naukowej im. prof. Edmunda Mikulaszka dla młodego badacza ustanowionej
przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

przyjęty przez Zarząd Główny PTM w Uchwale 19-2024 z dnia 25.03.2024

1. Nagroda jest przyznawana co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu szeroko pojętej mikrobiologii, wykonane przez młodych pracowników nauki, będących w roku ukazania się publikacji oraz aktualnie członkami PTM, którzy w chwili wnioskowania o nagrodę nie ukończyli 35 roku życia i nie byli w tym okresie samodzielnymi pracownikami naukowymi.

2. Nagrodę przyznaje się za pracę doświadczalną lub cykl prac doświadczalnych ściśle ze sobą tematycznie powiązanych, opublikowanych w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznawania nagrody.

3. Prace powinny być w znaczącej większości wykonane w instytucjach na terenie Polski, a pierwszy autor pracy i autor korespondencyjny posiadać afiliację polskiej instytucji naukowej. Dopuszcza się współautorstwo naukowców z zagranicy z obcą afiliacją, jeżeli stanowią nie więcej niż 25% liczby wszystkich współautorów publikacji.

4. Wnioskodawca (wzór wniosku – Załącznik 1.) powinien mieć decydujący wkład w wykonanie i przygotowanie prac, co musi zostać potwierdzone i zaakceptowane przez autora korespondencyjnego (jeżeli autorem korespondencyjnym i pierwszym autorem jest autor wnioskujący o nagrodę, to oświadczenie ostatniego współautora pracy). W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, Wnioskodawca załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów. Wzór oświadczenia współautorów – Załącznik 2.
Przy 2 współautorach pracy wnioskodawca powinien mieć co najmniej 60% wkładu; przy trzech i więcej współautorach, co najmniej 40%. Ponadto powinien być pierwszym autorem w pojedynczej publikacji zgłaszanej do nagrody lub w większości publikacji zgłaszanego cyklu. Zarząd Główny PTM podejmuje Uchwałę o kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka i ogłasza na stronie internetowej PTM termin zgłaszania prac do Konkursu.

5. Prace do Nagrody wraz ze stosownym wnioskiem (Załącznik 1.) i oświadczeniami (Załącznik 2.) są zgłaszane przez wnioskodawcę drogą e-mailową do Przewodniczącej Komisji Konkursowej beata.sadowska@biol.uni.lodz.pl oraz do biura PTM – e-mail: ptm.zmf@wum.edu.pl

6. Warunkiem przyjęcia pracy/cyklu prac do Nagrody jest złożenie skanów:
a) wniosku zawierającego dane dotyczące wnioskodawcy (wzór wniosku – Załącznik 1.),
b) odbitek publikacji,
c) oświadczeń współautorów o wkładzie w powstawanie pracy i wyrażeniu zgody na złożenie wniosku przez wnioskodawcę (wzór oświadczenia – Załącznik 2.).

7. Postępowanie kwalifikacyjne będzie przeprowadzone w ciągu 6 tygodni od upływu
terminu zgłaszania wniosków. Etapy postępowania Komisji Konkursowej:
a) Przewodnicząca Komisji Konkursowej dokonuje wstępnej oceny wniosków, sprawdza w biurze PTM okres przynależności kandydata do PTM, następnie wnioski spełniające warunki formalne przekazuje drogą e-mailową pozostałym członkom Komisji celem wytypowania najlepszych prac.
b) Każdy z członków Komisji ustala według własnej oceny ranking nadesłanych wniosków. Ocena wniosków jest dokonywana na podstawie Regulaminu Pracy Komisji. Suma punktów przyznanych przez wszystkich oceniających decyduje o ostatecznym rankingu wniosków. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje Przewodnicząca Komisji Konkursowej.
c) Członek Komisji Konkursowej nie uczestniczy w ocenie prac, w których on sam lub jego bezpośredni podwładni są współautorami. W takim przypadku sumę punktów przyznanych wnioskowi przez pozostałych członków Komisji powiększa się o średnią liczbę przyznanych punktów.

8. Przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:
I stopnia – 8.000 zł
II stopnia – 4.000 zł
III stopnia – 3.000 zł

9. Ustalenia Komisji Konkursowej przekazywane są do Zarządu Głównego PTM, który podejmuje stosowną Uchwałę odnośnie przyznania Nagrody.

10. Kwoty pieniężne przekazywane są niezwłocznie po przyznaniu Nagrody. Dyplomy Nagrody Naukowej PTM im. prof. E. Mikulaszka są wręczane na najbliższym Zjeździe PTM następującym po rozstrzygnięciu Konkursu, ale Zarząd Główny PTM może podjąć decyzję o innej formie wręczenia Nagrody. Laureat Nagrody zobowiązany jest do prezentacji wyników nagrodzonej pracy/cyklu prac na tym zjeździe PTM oraz do nieodpłatnej publikacji (publikacja na zaproszenie) własnej nowej pracy przeglądowej lub eksperymentalnej jednym z wybranych czasopism wydawanych przez PTM (Polish Journal of Microbiology lub Advancements of Microbiology) w ciągu 1 roku od otrzymania Nagrody.

11. Złożenie Wniosku o Nagrodę Naukową PTM im. prof. E. Mikulaszka dla młodego badacza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w Konkursie o Nagrodę Naukową im. prof. E. Mikulaszka dla młodego badacza.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.