Oddział Terenowy w Łodzi


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Łodzi

dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw., beata.gutarowska@p.lodz.pl

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii UŁ oraz  po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ, od 2013 r. jest Dyrektorem tego Instytutu. Prowadzi aktywnie działalność jako członek Zarządu International Biodeterioration and Biodegradation Society organizując międzynarodowe i krajowe konferencje (Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage, Rozkład i Korozja Materiałów Technicznych). Jest autorem lub współautorem 6 monografii, ponad 100 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF 120, indeks Hirscha wynosi 10, wypromowała 2 doktorantów, kolejnych dwóch jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Kierowała 2 grantami NCBiR, koordynowała pracę w projekcie Wyszehradzkim dotyczącym biodeterioracji obiektów archiwalnych oraz projektu finansowanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau na temat biodeterioracji zabytkowych budynków byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz- II Birkenau.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr hab. B.Gutarowskiej skupiają się na: korozji mikrobiologicznej materiałów technicznych, w tym obiektów zabytkowych, dezynfekcji, bioaerozolach, szczególne miejsce w tych badaniach zajmują grzyby strzępkowe o aktywności toksynotwórczej i alergennej. Dr hab. B.Gutarowska opracowała również  preparat mikrobiologiczno-mineralny do usuwania związków odorowych w pomieszczeniach inwentarskich nagrodzony na licznych targach innowacji.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 2004 r.

 

wersja pdf

 

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.