Oddział Terenowy w Łodzi


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Łodzi

dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw., beata.gutarowska@p.lodz.pl

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii UŁ oraz  po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ, od 2013 r. jest Dyrektorem tego Instytutu. Prowadzi aktywnie działalność jako członek Zarządu International Biodeterioration and Biodegradation Society organizując międzynarodowe i krajowe konferencje (Biodeterioration and Biodegradation Symposium, Biodeterioration and Protection of Cultural Heritage, Rozkład i Korozja Materiałów Technicznych). Jest autorem lub współautorem 6 monografii, ponad 100 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF 120, indeks Hirscha wynosi 10, wypromowała 2 doktorantów, kolejnych dwóch jest w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Kierowała 2 grantami NCBiR, koordynowała pracę w projekcie Wyszehradzkim dotyczącym biodeterioracji obiektów archiwalnych oraz projektu finansowanego przez Fundację Auschwitz-Birkenau na temat biodeterioracji zabytkowych budynków byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz- II Birkenau.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr hab. B.Gutarowskiej skupiają się na: korozji mikrobiologicznej materiałów technicznych, w tym obiektów zabytkowych, dezynfekcji, bioaerozolach, szczególne miejsce w tych badaniach zajmują grzyby strzępkowe o aktywności toksynotwórczej i alergennej. Dr hab. B.Gutarowska opracowała również  preparat mikrobiologiczno-mineralny do usuwania związków odorowych w pomieszczeniach inwentarskich nagrodzony na licznych targach innowacji.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 2004 r.

 

wersja pdf

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.