Oddział Terenowy w Lublinie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Lublinie

prof. dr hab. Wanda Małek, wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Wanda Małek jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku biologia –  specjalność mikrobiologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1978 uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych, a w roku 1993 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii. W 2003 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

Prof. dr hab. Wanda Małek jest współautorem 61 prac eksperymentalnych z listy JCR, 11 prac przeglądowych, 64 doniesień konferencyjnych i 1 patentu. Jest promotorem pięciu prac doktorskich i wielu prac magisterskich.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Wandy Małek początkowo koncentrowały się na zagadnieniach kontroli symbiozy ryzobium-roślina bobowata. Obecnie dotyczą one głównie taksonomii i pokrewieństwa filogenetycznego bakterii brodawkowych tworzących symbiozę z dziko rosnącymi roślinami bobowatymi i właściwości promujących wzrost ich gospodarzy.

Od wielu lat, prof. dr hab. Wanda Małek jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Uczestniczyła w Zjazdach PTM i konferencjach organizowanych przez członków PTM Oddział Lublin. Na ostatnim Zjeździe PTM w Bydgoszczy zespół badawczy prof. dr hab. Wandy Małek został wyróżniony Nagrodą Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka II stopnia za prace eksperymentalne wykonane w latach 2014-2015. Od roku 2012, prof. dr hab. Wanda Małek jest przewodniczącą lubelskiego Oddziału PTM.

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.