Oddział Terenowy w Lublinie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Lublinie

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
e-mail: jolanta.jaroszuk-scisel@mail.umcs.lublin.pl

V-ce Przewodnicząca: dr hab. n. farm. Izabela Korona-Głowniak, prof. UM
Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, izabelakoronaglowniak@umlub.pl

Sekretarz: dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS
Zakład Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
mail: iwona.komaniecka@mail.umcs.pl

Członek Zarządu: dr hab. Jolanta Kutkowska, prof. UMCS
Katedra Genetyki i Mikrobiologii, Wydział Biologii i Biotechnologii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin,
jolanta.kutkowska@mail.umcs.pl

Członek Zarządu: dr Elżbieta Puacz
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Konopacka 4, 03-428 Warszawa
Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej SPZOZ w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 4, Krasnystaw 22-300, elapu@poczta.onet.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: dr hab. Henryk Krukowski
Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, henryk.krukowski@up.lublin.pl

Członek K.R.: dr hab. n. med. Barbara Rajtar
Zakład Wirusologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, b.rajtar@umlub.pl

Członek K.R.: dr hab. Monika Jach
Katedra Biologii Molekularnej Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin,
monijach@kul.lublin.pl

dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

Pracownik Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej (powstałej po połączeniu Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej oraz Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej) na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie od roku 1988 po uzyskaniu tytułu magistra biologii, specjalność: mikrobiologia. Stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych w zakresie biologii uzyskała w roku 1997. Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych uzyskała w roku 2013. Od 2019 roku zajmuje stanowisko profesora uczelni. W latach 2013 2019 była kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej WBiB UMCS.
Koordynator zadań statutowych WBiB UMCS, projektów doktorantów oraz prac związanych z założeniem i utrzymaniem kolekcji ryzosferowych i endofitycznych szczepów grzybowych oraz depozycji tych szczepów i ich sekwencji w bankach międzynarodowych.
Kierownik i wykonawca licznych krajowych i międzynarodowych projektów: KBN, MNiSW, NCN i NCBiR, Horyzont 2020-GOLD oraz projektów zespołowych na UMCS. Autor licznych ekspertyz oraz sprawozdań z badań komercyjnych.
Główny organizator wraz z zespołem 54. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy różnych środowisk” (Lublin, 2021), IV. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” (Lublin, 2019), Bilateralnych Konferencji Polsko Litewskich (1997, 1998), 28. Konferencji Mikrobiologicznej „Oddziaływania między mikroorganizmami i roślinami” (Kazimierz, 1994). Współorganizator 47. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy–roślina–środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu” (Puławy, 2013) oraz III., V. i VI. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”.
Redaktor czasopisma Polish Journal of Microbiology (od 2013 r.) oraz 3 Special Issues w czasopismach Agronomy (2021-2022), Horticulturae (2020-2021) i Metabolites (2022-2023), recenzent ponad 100 prac naukowych.
Promotor dwóch prac doktorskich oraz 80 prac dyplomowych: licencjackich (40) i magisterskich (40). Recenzent dziesięciu (w tym trzech obcokrajowców) prac doktorskich oraz członek komisji w dziesięciu postępowaniach habilitacyjnych, w tym recenzent w 3 postępowaniach habilitacyjnych, członek komisji do oceny śródokresowej doktoratów (UŚ, UMCS), projektów wewnętrznych Instytutu Biologii UMCS
Otrzymała 3 nagrody Rektora UMCS oraz nagrody międzynarodowe: Nagroda Specjalna Taiwan Prominent Inventor League na 71. Międzynarodowej Wystawie „Pomysły-Wynalazki–Nowe Produkty–JENA 2019″ w Norymberdze, Złoty Medal Archimedes 2020.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, w tym 63 oryginalne publikacje naukowe z IF, 3 monografie naukowe i 30 rozdziałów w monografiach.
Zainteresowania naukowe: mikrobiologia środowiskowa i ochrona środowiska. Badania związane są z biologiczną ochroną roślin, ich bionawożeniem i biostymulacją oraz bioremediacją gleb, w tym fitoremediacją, mechanizmami interakcji pomiędzy roślinami a fitopatogenami oraz mikroorganizmami ryzosferowymi i endofitycznymi, mechanizmami oddziaływania mikroorganizmów ryzosferowych i endofitycznych na fitopatogeny. Wykorzystując metody biochemiczne, fizjologiczne, mikroskopowe i genetyczne bada metabolity mikroorganizmów: związki kompleksujące metale, fitohormony, enzymy degradujące ściany komórkowe, polimery ścianowe i egzopolimery, elicytory biotyczne i abiotyczne odporności roślin a także interakcję roślina-mikroorganizm.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów od 2007 roku., a od 2022 roku Przewodniczącą Oddziału Terenowego w Lublinie. Od roku 2008 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego, a od 2014r. (dwie kadencje) z cą Przewodniczącej Oddziału Lubelskiego PTFit i członkiem Zarządu PTFit. Członek Zarządu Sekcji Biologicznej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (2 kadencje od 2020r. i od 2024r.).

.

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.