Oddział Terenowy w Lublinie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Lublinie

prof. dr hab. Wanda Małek, wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Wanda Małek jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku biologia –  specjalność mikrobiologia Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie. W roku 1978 uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych, a w roku 1993 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii. W 2003 roku, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

Prof. dr hab. Wanda Małek jest współautorem 61 prac eksperymentalnych z listy JCR, 11 prac przeglądowych, 64 doniesień konferencyjnych i 1 patentu. Jest promotorem pięciu prac doktorskich i wielu prac magisterskich.

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Wandy Małek początkowo koncentrowały się na zagadnieniach kontroli symbiozy ryzobium-roślina bobowata. Obecnie dotyczą one głównie taksonomii i pokrewieństwa filogenetycznego bakterii brodawkowych tworzących symbiozę z dziko rosnącymi roślinami bobowatymi i właściwości promujących wzrost ich gospodarzy.

Od wielu lat, prof. dr hab. Wanda Małek jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Uczestniczyła w Zjazdach PTM i konferencjach organizowanych przez członków PTM Oddział Lublin. Na ostatnim Zjeździe PTM w Bydgoszczy zespół badawczy prof. dr hab. Wandy Małek został wyróżniony Nagrodą Naukową im. Prof. Edmunda Mikulaszka II stopnia za prace eksperymentalne wykonane w latach 2014-2015. Od roku 2012, prof. dr hab. Wanda Małek jest przewodniczącą lubelskiego Oddziału PTM.

 

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.