Oddział Terenowy w Szczecinie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Szczecinie

dr hab. Jolanta Karakulska, Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

Jest absolwentką Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunku Biologia, Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w 1995 roku. W 2000 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, a w 2013 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Od 2000 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (przed reorganizacją – Katedra Immunologii i Mikrobiologii, Akademia Rolnicza w Szczecinie).

Główne zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. Jolanty Karakulskiej obejmują diagnostykę i klasyfikację drobnoustrojów oraz analizę czynników chorobotwórczości i lekooporność bakterii, zwłaszcza Staphylococcus spp. i Escherichia coli. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji i doniesień naukowych oraz recenzentem artykułów do renomowanych czasopism naukowych. Była promotorem 13 prac magisterskich, 9 prac inżynierskich i 3 prac licencjackich.

Działalność organizacyjna: członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 2007), członek Komisji Rektorskiej do spraw pracowniczych (2005-2008), członek Rady Programowej kierunku Biologia (2005-2009), członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012, członek Komisji X Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego (2009), Wydziałowy Koordynator ds. Profilaktyki Narkomanii i Innych Uzależnień (od 2014), opiekun Koła Naukowego Mikrobiologów (od 2015), członek Komisji ds. Promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (od 2016).

 

Wiceprzewodnicząca – dr n. biol. Małgorzata Pawlikowska-Warych

Katedra Mikrobiologia Wydział Biologii US, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin malgorzata.pawlikowska@usz.edu.pl

Sekretarz:- mgr. inż. biotechnologii Adrian Augustyniak

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, adrian.augustyniak@zut.edu.pl

 

Członek Zarządu – dr n. med. Magdalena Mnichowska-Polanowska

Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, rumianek1978@wp.pl
Członek Zarządumgr mikrobiologii Beata Walaszkowska

SPS-ZOZ, Szczecin Zdroje, ul. Mączna 4 , 70-780 Szczecin,

mikrobiologia@zoz-zdroje.pl

 

Komisja rewizyjna:

mgr biologii, dr n. med.Katarzyna Galant

Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Al.Powstańców Wlkp. 72 Szczecin 70-110, kasieg231@wp.pl

mgr biologii Danuta Michałek-Aniko

Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej SPZZOZ w Gryficach,
ul. Niechorska 27, ul. Wiśniowa 8, 72-300 Gryfice, danuta.aniko@medicam.pl

mgr inż. biotechnologii Paweł Kwiatkowski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej  Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, pawel.kwiatkowski@pum.edu.pl

 

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.