Oddział Terenowy w Szczecinie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Szczecinie

dr hab. Jolanta Karakulska, Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

Jest absolwentką Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunku Biologia, Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w 1995 roku. W 2000 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, a w 2013 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Od 2000 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (przed reorganizacją – Katedra Immunologii i Mikrobiologii, Akademia Rolnicza w Szczecinie).

Główne zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. Jolanty Karakulskiej obejmują diagnostykę i klasyfikację drobnoustrojów oraz analizę czynników chorobotwórczości i lekooporność bakterii, zwłaszcza Staphylococcus spp. i Escherichia coli. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji i doniesień naukowych oraz recenzentem artykułów do renomowanych czasopism naukowych. Była promotorem 13 prac magisterskich, 9 prac inżynierskich i 3 prac licencjackich.

Działalność organizacyjna: członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 2007), członek Komisji Rektorskiej do spraw pracowniczych (2005-2008), członek Rady Programowej kierunku Biologia (2005-2009), członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012, członek Komisji X Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego (2009), Wydziałowy Koordynator ds. Profilaktyki Narkomanii i Innych Uzależnień (od 2014), opiekun Koła Naukowego Mikrobiologów (od 2015), członek Komisji ds. Promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (od 2016).

 

Wiceprzewodnicząca – dr n. biol. Małgorzata Pawlikowska-Warych

Katedra Mikrobiologia Wydział Biologii US, Felczaka 3c, 71-412 Szczecin malgorzata.pawlikowska@usz.edu.pl

Sekretarz:- mgr. inż. biotechnologii Adrian Augustyniak

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, adrian.augustyniak@zut.edu.pl

 

Członek Zarządu – dr n. med. Magdalena Mnichowska-Polanowska

Zakład Medycyny Laboratoryjnej, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, rumianek1978@wp.pl
Członek Zarządumgr mikrobiologii Beata Walaszkowska

SPS-ZOZ, Szczecin Zdroje, ul. Mączna 4 , 70-780 Szczecin,

mikrobiologia@zoz-zdroje.pl

 

Komisja rewizyjna:

mgr biologii, dr n. med.Katarzyna Galant

Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Medycyny Laboratoryjnej Al.Powstańców Wlkp. 72 Szczecin 70-110, kasieg231@wp.pl

mgr biologii Danuta Michałek-Aniko

Kierownik Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej SPZZOZ w Gryficach,
ul. Niechorska 27, ul. Wiśniowa 8, 72-300 Gryfice, danuta.aniko@medicam.pl

mgr inż. biotechnologii Paweł Kwiatkowski

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katedra Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej  Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, pawel.kwiatkowski@pum.edu.pl

 

wersja pdf

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.