Oddział Terenowy w Szczecinie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Szczecinie

dr hab. Jolanta Kochel-Karakulska, prof. ZUT
Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
e-mail: jolanta.kochel-karakulska@zut.edu.pl

V-ce Przewodnicząca: dr hab. Beata Tokarz-Deptuła, prof. US,
beata.tokarz-deptula@usz.edu.pl

Sekretarz: dr inż. biotechnologii Adrian Augustyniak
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, adrian.inpersona@gmail.com

Członek Zarządu: dr Magdalena Mnichowska-Polanowska, rumianek1978@wp.pl

Członek Zarządu: dr Paweł Kwiatkowski, pawel.kwiatkowski@pum.edu.pl

Komisja Rewizyjna

Członek K.R.: dr inż. Emilia Drozłowska, emiliadrozlowska@gmail.com
Członek K.R.: dr Katarzyna Mańkowska, kasieg231@wp.pl
Członek K.R.: mgr Danuta Michałek-Aniko, danuta.aniko@medicam.pl

dr hab. Jolanta Kochel- Karakulska, Jolanta. Kochel-Karakulska@zut.edu.pl

Katedra Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 45, 70-311 Szczecin

Jest absolwentką Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunku Biologia, Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w 1995 roku. W 2000 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki, a w 2013 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. Od 2000 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej, na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (przed reorganizacją – Katedra Immunologii i Mikrobiologii, Akademia Rolnicza w Szczecinie).

Główne zainteresowania naukowo-badawcze dr hab. Jolanty Karakulskiej obejmują diagnostykę i klasyfikację drobnoustrojów oraz analizę czynników chorobotwórczości i lekooporność bakterii, zwłaszcza Staphylococcus spp. i Escherichia coli. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji i doniesień naukowych oraz recenzentem artykułów do renomowanych czasopism naukowych. Była promotorem 13 prac magisterskich, 9 prac inżynierskich i 3 prac licencjackich.

Działalność organizacyjna: członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 2007), członek Komisji Rektorskiej do spraw pracowniczych (2005-2008), członek Rady Programowej kierunku Biologia (2005-2009), członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2008-2012, członek Komisji X Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego (2009), Wydziałowy Koordynator ds. Profilaktyki Narkomanii i Innych Uzależnień (od 2014), opiekun Koła Naukowego Mikrobiologów (od 2015), członek Komisji ds. Promocji Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt (od 2016 )

wersja pdf

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.