Główna komisja rewizyjna


Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr n. med. Elżbieta Magdalena Stefaniuk, e.stefaniuk@nil.gov.pl

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34

 Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Analityka Kliniczna. W roku 2004 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na I Wydziale Lekarskim WUM. Ukończyła specjalistyczne kształcenie podyplomowe w dziedzinach mikrobiologia (specjalizacja IIo) i analityka kliniczna (specjalizacja Io). W latach 2012-2013 była słuchaczem studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych Menedżer Ochrony Zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

W latach 1984-1997 pracowała jako asystent w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym oraz asystent i z-ca Kierownika Samodzielnej Pracowni Bakteriologii, a także członek zespołu ds. zakażeń szpitalnych Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Od roku 1998 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Od roku 2004 pełni funkcję zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Jest autorem i współautorem 64 publikacji, w tym prac oryginalnych, o charakterze rekomendacji i popularyzujących wyniki badań i wiedzę z obszaru mikrobiologii lekarskiej; autorem monografii i rozdziału w podręczniku. Bierze czynny udział w konferencjach, kształceniu specjalistycznym diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i pielęgniarek. Była kierownikiem specjalizacji w dz. mikrobiologii i mikrobiologii medycznej licznego grona diagnostów laboratoryjnych i biologów.

W latach 2004-2012 pełniła funkcje Sekretarza Zarządu Głównego PTM, w latach 2012-2016 była przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej PTM. Jest wiceprezesem IV kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr hab. n. med. Alina Małgorzata Olender, alina.olender@umlub.pl

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 1

Jest specjalistą mikrobiologiem, kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant wojewódzki (woj. lubelskie) w dz. mikrobiologii lekarskiej, członek Rady Naukowej WIHE w Warszawie. Członek ECCMID od 2008 r., członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Brała aktywny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Dydaktyk (zajęcia z kierunkami: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, biomedycyna i in.), kierownik osób specjalizujących się z mikrobiologii medycznej, promotor i recenzent rozpraw doktorskich, prac magisterskich i publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego.

Główne aktualne tematy zainteresowań i badań naukowych: udział Corynebacterium spp., Propionibacterium spp., Streptococcus sp., Staphylococcus spp. i in. w zakażeniach u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków oportunistycznych, ich czynników wirulencji, mechanizmów oporności na antybiotyki oraz genów za nie odpowiedzialnych; patogeny wewnątrzkomórkowe – patomechanizmy zakażenia, czynniki wirulencji; wytwarzanie biofilmu, postaci planktonicznej przez bakterie i grzyby – patomechanizm zakażeń a odpowiedź układu immunologicznego; problemy serologicznej diagnostyki chorób zakaźnych; działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybiczne nowo syntetyzowanych związków chemicznych i preparatów roślinnych.

Członek PTM od 1987 r. Pełnione funkcje: członek, Sekretarz Zarządu Oddziału lubelskiego, Członek Zarządu Głównego.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Słoneczna 45G

Jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od roku 2002 jest pracownikiem Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.

Dr hab. inż. Sławomir Ciesielski jest autorem ponad 50 recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Realizował 13 projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych zarówno jako kierownik jak i główny wykonawca. Wypromował 2 doktorów, 21 magistrów oraz 16 inżynierów.

Główne zainteresowania naukowe dr hab. inż. S. Ciesielskiego to mikrobiologiczna produkcja biopolimerów, badanie procesów regulacji ekspresji genów z wykorzystaniem podejścia transkryptomicznego, mikrobiologiczne przemiany związków azotowych, zastosowanie metod metagenomicznych i bioinformatycznych w badaniach mikrobiomów środowisk naturalnych i antropogenicznych.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 6 lat. W latach 2012-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Olsztyńskiego PTM.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr n. med. Katarzyna Pancer, kpancer@pzh.gov.pl

Zakład Wirusologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła w 1991r. Zastosowanie badań mikrobiologicznych poznała podczas pracy w Dziecięcym Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 AM w Warszawie. Od 1994r. pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, najpierw w Zakładzie Bakteriologii, a od 2007r. w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH. Od 2010r. jest także Kierownikiem Laboratorium BSL3 NIZP-PZH oraz koordynuje pracę wielodyscyplinarnego zespołu powyższego laboratorium. Odpowiada za organizację pracy Lab. BSL3 i Zespołu, opracowuje i wdraża diagnostykę zakażeń wywołanych wysoce niebezpiecznymi patogenami człowieka takimi jak wirus Ebola, koronawirus MERS, wirus Zika.

Oprócz reagowania na zmieniającą się sytuację epidemiczną prowadzi także badania naukowe. Zagadnienia związane z oddziaływaniem mikroorganizmów na organizm człowieka, zmiany w zjadliwości drobnoustrojów oportunistycznych są głównym tematem jej badań. Obecnie bierze udział w projekcie ESGLI dot. mikrobiokomu w systemie wody ciepłej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów od 1995 r., była sekretarzem Oddziału Warszawskiego PTM w latach 2001-2008. Wówczas wprowadzono zasadę planowania posiedzeń naukowych Oddziału Warszawskiego PTM na dany rok akademicki, co pozwoliło przyznawać punkty edukacyjne uczestnikom tych posiedzeń.

Jest członkiem EVDLabnet – sieci zajmującej się identyfikowaniem ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego wirusowych zakażeń; ESGLI – dot. zakażeń Legionella spp. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr hab. n. biol. inż. Anna Sip, aniasip@up.poznan.pl

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytet Przyrodniczy, 60-627 Poznań, ul. Wojska Polskiego 48

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który ukończyła w 1994 roku. Od 1996 r. pracuje w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2013 roku decyzją Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii – mikrobiologii technicznej.

W skład jej dorobku publikacyjnego wchodzi 40 prac oryginalnych oraz 25 prac przeglądowych o łącznym współczynniku IF ponad 30, indeks Hirscha wynosi 5. Dr hab. Anna Sip jest też autorem lub współautorem 1 patentu, 11 zgłoszeń patentowych oraz ponad 100 niepublikowanych opracowań i ekspertyz wykonanych dla przemysłu. Była promotorem 58 prac magisterskich oraz 31 prac inżynierskich i licencjackich, kierowała 3 grantami.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr hab. Anny Sip to mikrobiota produktów regionalnych, aktywność przeciwdrobnoustrojowa bakterii fermentacji mlekowej, biosynteza bakteriocyn i ich wykorzystanie, bioutrwalanie żywności, zwalczanie L. monocytogenes.  Dr hab. Anna Sip prowadzi też badania nad opracowywaniem biopreparatów niszczących drobnoustroje chorobotwórcze, tworzeniem opakowań aktywnych i środków dezynfekcyjnych. Efektem jej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej jest wdrożenie do przemysłu nowych preparatów probiotycznych, kultur starterowych i ochronnych.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 11 lat. W latach 2005-2009 była sekretarzem Oddziału Poznańskiego PTM, a od 2009 do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Oddziału Poznańskiego PTM.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.