Główna komisja rewizyjna


Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr n. med. Elżbieta Magdalena Stefaniuk, e.stefaniuk@nil.gov.pl

Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34

 Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Analityka Kliniczna. W roku 2004 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na I Wydziale Lekarskim WUM. Ukończyła specjalistyczne kształcenie podyplomowe w dziedzinach mikrobiologia (specjalizacja IIo) i analityka kliniczna (specjalizacja Io). W latach 2012-2013 była słuchaczem studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych Menedżer Ochrony Zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

W latach 1984-1997 pracowała jako asystent w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym oraz asystent i z-ca Kierownika Samodzielnej Pracowni Bakteriologii, a także członek zespołu ds. zakażeń szpitalnych Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Od roku 1998 pracuje jako adiunkt w Zakładzie Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Od roku 2004 pełni funkcję zastępcy dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej.

Jest autorem i współautorem 64 publikacji, w tym prac oryginalnych, o charakterze rekomendacji i popularyzujących wyniki badań i wiedzę z obszaru mikrobiologii lekarskiej; autorem monografii i rozdziału w podręczniku. Bierze czynny udział w konferencjach, kształceniu specjalistycznym diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i pielęgniarek. Była kierownikiem specjalizacji w dz. mikrobiologii i mikrobiologii medycznej licznego grona diagnostów laboratoryjnych i biologów.

W latach 2004-2012 pełniła funkcje Sekretarza Zarządu Głównego PTM, w latach 2012-2016 była przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej PTM. Jest wiceprezesem IV kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

 

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr hab. n. med. Alina Małgorzata Olender, alina.olender@umlub.pl

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 1

Jest specjalistą mikrobiologiem, kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultant wojewódzki (woj. lubelskie) w dz. mikrobiologii lekarskiej, członek Rady Naukowej WIHE w Warszawie. Członek ECCMID od 2008 r., członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Brała aktywny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

Dydaktyk (zajęcia z kierunkami: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, biomedycyna i in.), kierownik osób specjalizujących się z mikrobiologii medycznej, promotor i recenzent rozpraw doktorskich, prac magisterskich i publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego.

Główne aktualne tematy zainteresowań i badań naukowych: udział Corynebacterium spp., Propionibacterium spp., Streptococcus sp., Staphylococcus spp. i in. w zakażeniach u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków oportunistycznych, ich czynników wirulencji, mechanizmów oporności na antybiotyki oraz genów za nie odpowiedzialnych; patogeny wewnątrzkomórkowe – patomechanizmy zakażenia, czynniki wirulencji; wytwarzanie biofilmu, postaci planktonicznej przez bakterie i grzyby – patomechanizm zakażeń a odpowiedź układu immunologicznego; problemy serologicznej diagnostyki chorób zakaźnych; działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybiczne nowo syntetyzowanych związków chemicznych i preparatów roślinnych.

Członek PTM od 1987 r. Pełnione funkcje: członek, Sekretarz Zarządu Oddziału lubelskiego, Członek Zarządu Głównego.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, slawomir.ciesielski@uwm.edu.pl

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Słoneczna 45G

Jest absolwentem Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od roku 2002 jest pracownikiem Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.

Dr hab. inż. Sławomir Ciesielski jest autorem ponad 50 recenzowanych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Realizował 13 projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych zarówno jako kierownik jak i główny wykonawca. Wypromował 2 doktorów, 21 magistrów oraz 16 inżynierów.

Główne zainteresowania naukowe dr hab. inż. S. Ciesielskiego to mikrobiologiczna produkcja biopolimerów, badanie procesów regulacji ekspresji genów z wykorzystaniem podejścia transkryptomicznego, mikrobiologiczne przemiany związków azotowych, zastosowanie metod metagenomicznych i bioinformatycznych w badaniach mikrobiomów środowisk naturalnych i antropogenicznych.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 6 lat. W latach 2012-2016 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Olsztyńskiego PTM.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr n. med. Katarzyna Pancer, kpancer@pzh.gov.pl

Zakład Wirusologii Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła w 1991r. Zastosowanie badań mikrobiologicznych poznała podczas pracy w Dziecięcym Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 3 AM w Warszawie. Od 1994r. pracuje w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie, najpierw w Zakładzie Bakteriologii, a od 2007r. w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH. Od 2010r. jest także Kierownikiem Laboratorium BSL3 NIZP-PZH oraz koordynuje pracę wielodyscyplinarnego zespołu powyższego laboratorium. Odpowiada za organizację pracy Lab. BSL3 i Zespołu, opracowuje i wdraża diagnostykę zakażeń wywołanych wysoce niebezpiecznymi patogenami człowieka takimi jak wirus Ebola, koronawirus MERS, wirus Zika.

Oprócz reagowania na zmieniającą się sytuację epidemiczną prowadzi także badania naukowe. Zagadnienia związane z oddziaływaniem mikroorganizmów na organizm człowieka, zmiany w zjadliwości drobnoustrojów oportunistycznych są głównym tematem jej badań. Obecnie bierze udział w projekcie ESGLI dot. mikrobiokomu w systemie wody ciepłej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów od 1995 r., była sekretarzem Oddziału Warszawskiego PTM w latach 2001-2008. Wówczas wprowadzono zasadę planowania posiedzeń naukowych Oddziału Warszawskiego PTM na dany rok akademicki, co pozwoliło przyznawać punkty edukacyjne uczestnikom tych posiedzeń.

Jest członkiem EVDLabnet – sieci zajmującej się identyfikowaniem ważnych z punktu widzenia zdrowia publicznego wirusowych zakażeń; ESGLI – dot. zakażeń Legionella spp. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Polskiego Towarzystwa Wirusologicznego, Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

dr hab. n. biol. inż. Anna Sip, aniasip@up.poznan.pl

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytet Przyrodniczy, 60-627 Poznań, ul. Wojska Polskiego 48

Jest absolwentką Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który ukończyła w 1994 roku. Od 1996 r. pracuje w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2013 roku decyzją Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie mikrobiologii – mikrobiologii technicznej.

W skład jej dorobku publikacyjnego wchodzi 40 prac oryginalnych oraz 25 prac przeglądowych o łącznym współczynniku IF ponad 30, indeks Hirscha wynosi 5. Dr hab. Anna Sip jest też autorem lub współautorem 1 patentu, 11 zgłoszeń patentowych oraz ponad 100 niepublikowanych opracowań i ekspertyz wykonanych dla przemysłu. Była promotorem 58 prac magisterskich oraz 31 prac inżynierskich i licencjackich, kierowała 3 grantami.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr hab. Anny Sip to mikrobiota produktów regionalnych, aktywność przeciwdrobnoustrojowa bakterii fermentacji mlekowej, biosynteza bakteriocyn i ich wykorzystanie, bioutrwalanie żywności, zwalczanie L. monocytogenes.  Dr hab. Anna Sip prowadzi też badania nad opracowywaniem biopreparatów niszczących drobnoustroje chorobotwórcze, tworzeniem opakowań aktywnych i środków dezynfekcyjnych. Efektem jej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej jest wdrożenie do przemysłu nowych preparatów probiotycznych, kultur starterowych i ochronnych.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 11 lat. W latach 2005-2009 była sekretarzem Oddziału Poznańskiego PTM, a od 2009 do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Oddziału Poznańskiego PTM.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.