Główna komisja rewizyjna


 Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

Prof. dr hab. n. med. Alina Małgorzata Olender, alina.olender@umlub.pl

                                                               

                             
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytet Medyczny,
20-093 Lublin, ul. W. Chodźki 1

Jest specjalistą mikrobiologiem, kierownikiem Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Konsultantem wojewódzkim
w dz. mikrobiologii lekarskiej w województwie lubelskim,
członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Dydaktyk (prowadzi zajęcia ze studentami kierunku: lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, biomedycyny, elektroradiologii, dietetyki i in.); kierownik specjalizacji
z mikrobiologii medycznej, promotor wielu prac doktorskich, wielokrotny recenzent
w postępowaniach o nadanie tytułów naukowych w dziedzinie nauk medycznych
i nauk o zdrowiu. Organizator ogólnopolskich konferencji oraz kursów.
Wykonawca wielu grantów realizowanych w zespołach krajowych i zagranicznych.
Główne tematy zainteresowań i badań naukowych: udział Corynebacterium spp., Cutibacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Candida spp. oraz pałeczek Gram-ujemnych i in. w zakażeniach u ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków oportunistycznych, ich patomechanizmów zakażeń i czynników wirulencji, mechanizmów oporności na antybiotyki oraz genów za nie odpowiedzialnych; badania związane z wytwarzaniem biofilmu i postaci planktonowej przez bakterie i grzyby; patomechanizm zakażeń i odpowiedź układu immunologicznego; problemy serologicznej diagnostyki chorób zakaźnych; działanie przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybiczne nowo syntetyzowanych związków chemicznych i preparatów roślinnych.
Autor 105 publikacji i 121 prezentowanych prac na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Członek PTM od 1987 r. Pełnione funkcje: członek, Sekretarz Zarządu Oddziału lubelskiego, Członek Zarządu Głównego.

Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

 

Dr hab. Urszula Kosikowska prof. UMLUB, urszula.kosikowska@umlub.pl

                                                                           

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 1

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego (d. Akademii Medycznej) w Lublinie, farmaceuta, specjalista mikrobiologii medycznej, diagnosta laboratoryjny. Kierownik osób specjalizujących się z mikrobiologii medycznej, promotor czterech obronionych prac doktorskich i wielu prac magisterskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych, rozpraw doktorskich, prac magisterskich i publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Działalność naukowa dr hab. Urszuli Kosikowskiej, prof. uczelni, jest skoncentrowana na /mikrobiomie człowieka oraz endo- i egzogennych drobnoustrojach oportunistycznych, ich znaczeniu ochronnym i patogennym dla ludzi oraz jako potencjalnych biomarkerów. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na bakteriach i grzybach izolowanych głównie z górnych dróg oddechowych osób zdrowych oraz pacjentów z chorobami przewlekłymi i nawracającymi, a także na egzobiontach pochodzących z otoczenia człowieka. Ważnym obszarem badawczym jest ocena cech fenotypowych i genotypowych izolatów bakteryjnych i grzybiczych, takich jak np. zdolność wzrostu w strukturze biofilmu, lekowrażliwość, występowanie genów determinujących oporność na antybiotyki i związki nowo zsyntezowane oraz naturalne, głównie roślinne.
Dr hab. U. Kosikowska jest współautorką ponad 120 publikacji, głównie oryginalnych, opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej o łącznym IF>148. Ponadto, w jej dorobku znajdują się liczne referaty, streszczenia i wykłady, w tym na zaproszenie, prezentowane na zjazdach I konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz podczas szkoleń i warsztatów. Jest również współtwórcą kilkunastu patentów krajowych. Brała udział w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych oraz w ramach działalności statutowej i projektów własnych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną była wielokrotnie odznaczana i nagradzana.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 1993 r., w tym była członkiem Komisji Rewizyjnej w Zarządzie Głównym PTM na kadencję 2012-2016), ponadto Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, o. w Lublinie, Towarzystwa Mikrobiologów Klinicznych, Izby Aptekarskiej i Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

 

Prof. dr hab. Beata Gutarowska, beata.gutarowska@p.lodz.pl

Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Łódzkiej

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Wykształcenie: mgr biologii, specjalność mikrobiologia, doktor technologia chemiczna, habilitacja oraz profesor w biotechnologii. Pracowała w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii UŁ oraz po ukończeniu studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ, w latach 2013-2019 pełniąc funkcję Dyrektorem, obecnie jest Kierownikiem Katedry Biotechnologii Środowiskowej PŁ. Działalność naukowa: w zakresie nowoczesnej inżynierii chemicznej i bioinżynierii procesowej; procesów biotechnologii przemysłowej i środowiskowej, innowacyjnych technologii produkcji biopreparatów, badania mechanizmów biodeterioracji i korozji mikrobiologicznej materiałów technicznych. Kierowała 2 projektami B+R (NCBiR, ARiMR) realizowanymi w konsorcjach z przemysłem, była wykonawcą w projektach z przemysłem (COP, PARP). Jest autorem i współautorem 9 monografii, 23 rozdziałów, ponad 230 artykułów publikowanych w czasopismach, w tym 133 indeksowanych w WoS, h-index: 26, liczba cytowań 2090, w latach 2019-2023 należała do 5% najlepiej cytowanych autorów publikacji na świecie. Aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami, zrealizowała ponad 50 prac badawczych i ekspertyz dla przemysłu. Jest współautorem 18 patentów i zgłoszeń patentowych, 1 wdrożenia, zdobyła 5 medali na międzynarodowych wystawach innowacji i wynalazków w Genewie, Seulu, Kuala Lumpur, Zagrzebiu oraz Dyplom MNiSW. Kształcenie młodej kadry: promotor 7 prac doktorskich, 2 w trakcie realizacji. Opiekun ponad 140 prac dyplomowych. Od 2013 r. członek Zarządu International Biodeterioration and Biodegradation Society. Zorganizowała wiele międzynarodowych i krajowych konferencji na temat biodeterioracji materiałów technicznych, seminariów z przedsiębiorcami, organizator panelu dla MŚP na Forum Biogospodarki. Od 2021r. członek Rady Naukowej Bionanoparku w Łodzi, od 2024 r. członek Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna. Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 2004 r., przewodnicząca PTM oddziału Łódź w latach 2016-2022.

 

 

 

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

 

Dr hab. Tomasz Jarzembowski, tjarzembowski@gumed.edu.pl

Katedra i Zakłade Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Tomasz Jarzembowski jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.   W  2000 roku otrzymał stopień  doktora  i podjął  prace w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed).  Po uzyskaniu specjalizacji z mikrobiologii w 2003 roku, rozpoczął badania nad tworzeniem  biofilmu  bakteryjnego i heterogennością oporności  bakterii na antybiotyki. W 2009  był uczestnikiem międzynarodowego kursu  badań nad biofilmem bakteryjnym w Minho University (Braga, Portugalia). W 2012 r.   ukończył  studia podyplomowe  na kierunku:  „Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych”,  OIC Poland, a w 2015 r. uzyskał  stopień doktora habilitowanego na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Późniejsze badania interakcji drobnoustrojów z układem odpornościowym gospodarza, prowadzone we współpracy z ekspertami w dziedzinie nefrologii i immunologii zaowocowały opracowaniem  nowej metody diagnostycznej zakażeń układu moczowego, opatentowanej w 2017 roku. Obecnie jego zainteresowania koncentrują się na badaniach białkowych  markerów wirulencji  u wybranych gatunków mikrobioty.

Tomasz Jarzembowski kierował  realizacją pięciu  projektów  Ministerstwa Edukacji i Nauki Na swoje badania  uzyskał również  granty:  fundacji Santander Universidades  oraz Towarzystwa Naukowego Applied Microbiology International (2023).    Od ponad 20 lat należy do   Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów  a w latach   2004-2023 był członkiem  Zarządu Oddziału Gdańskiego.  Ponadto pełni funkcje:  eksperta NCBiR,  członka rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism, jest również autorem i redaktorem ponad 60 publikacji naukowych i monografii . 

 

Członek Głównej Komisji Rewizyjnej PTM

 

Dr hab. inż. Jacek Grzyb, jacek.grzyb@urk.edu.pl

Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Jest absolwentem Wydziału Zootechniki Akademii Rolniczej w Krakowie (obecnie Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Pracuje w Katedrze Mikrobiologii i Biomonitoringu od roku 1995. W roku 2003 otrzymał stopień naukowy doktora, natomiast w roku 2023 doktora habilitowanego.

Jego dorobek naukowy obejmuje 68 oryginalnych prac badawczych, Był opiekunem naukowym dla 60 magistrantów i 52 dyplomantów.

Główne zainteresowania naukowe Jacka Grzyba skupiają się na bioaerozolach oraz zanieczyszczaniach pyłowych występujących w środowisku wielkomiejskim, w sanatoriach podziemnych oraz naziemnych, na obiektach komunalnych (składowiska odpadów, spalarnie oraz stacje segregacji odpadów, oczyszczalnie ścieków) oraz w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich, jak też hodowanych w ogrodach zoologicznych. Jednocześnie zajmuje się bakteriostatycznymi i bakteriobójczymi właściwościami materiałów wzbogaconych w nanostruktury.

Jest członkiem PTM od roku 2013.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.