Oddział Terenowy w Kielcach


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Kielcach

dr Wioletta Adamus-Białek, wioletta.adamus-bialek@ujk.edu.pl

Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce

W 2003 roku ukończyła studia na kierunku biologia Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, poczym rozpoczęła studia doktoranckie w Pracowni Genetyki Molekularnej Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Tytuł doktora nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia, specjalności genetyka bakterii uzyskała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy” na UJK oraz „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” w SGH. Od 2008 r. pracowała w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a obecnie pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Nauk Medycznych tej uczelni. Była promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych, obecnie jest promotorem pomocniczym pracy doktorskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą patogenów dróg moczowych, w szczególności badania zależności pomiędzy lekoopornością tych szczepów, a innymi właściwościami patogennymi. Uczestniczyła w realizacji trzech projektów naukowych, w tym jako kierownik projektu NCN – Sonata.

W 2012 roku przebywała na czteromiesięcznym stypendium w Karolinska Institute, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) w Sztokholmie, a w 2014 roku na dwumiesięcznym stypendium w School of Biological Sciences, University of  East Anglia w Norwich, finansowane z projektu „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja-Sukces”. Jest autorem lub współautorem 14 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF 16, indeks Hirscha wynosi 3.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 8 lat. W latach 2009 – 2012 była Sekretarzem, a w kolejnej kadencji pełniła obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Oddziału kieleckiego PTM.

 

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Kaca

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, wieslaw.kaca@ujk.edu.pl

Sekretarz – mgr Monika Wawszczak

Doktorant na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wawszczak.monika@gmail.com

Członek Zarządu – dr Bonita Durnaś

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3, 25-001 Kielce;

Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce,

Bonita.Durnas@onkol.kielce.pl

Członek Zarządu – dr Iwona Konieczna

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

iwona.konieczna@ujk.edu.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: – dr Grzegorz Czerwonka

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

gczerwonka@ujk.edu.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Wioletta Lasota

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3, 25-001 Kielce; violettala@op.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Dorota Żółcińska

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3,

25-734 Kielce, dorotazo@onkol.pl

 

ptm kielce

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.