Oddział Terenowy w Kielcach


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Kielcach

dr Wioletta Adamus-Białek, wioletta.adamus-bialek@ujk.edu.pl

Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce

W 2003 roku ukończyła studia na kierunku biologia Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, poczym rozpoczęła studia doktoranckie w Pracowni Genetyki Molekularnej Centrum Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Tytuł doktora nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia, specjalności genetyka bakterii uzyskała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe „Menedżer komercjalizacji i transferu wiedzy” na UJK oraz „Zarządzanie Organizacjami Ochrony Zdrowia” w SGH. Od 2008 r. pracowała w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a obecnie pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Nauk Medycznych tej uczelni. Była promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych, obecnie jest promotorem pomocniczym pracy doktorskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą patogenów dróg moczowych, w szczególności badania zależności pomiędzy lekoopornością tych szczepów, a innymi właściwościami patogennymi. Uczestniczyła w realizacji trzech projektów naukowych, w tym jako kierownik projektu NCN – Sonata.

W 2012 roku przebywała na czteromiesięcznym stypendium w Karolinska Institute, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology (MTC) w Sztokholmie, a w 2014 roku na dwumiesięcznym stypendium w School of Biological Sciences, University of  East Anglia w Norwich, finansowane z projektu „PROGRES-Program rozwoju: Gospodarka-Edukacja-Sukces”. Jest autorem lub współautorem 14 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF 16, indeks Hirscha wynosi 3.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 8 lat. W latach 2009 – 2012 była Sekretarzem, a w kolejnej kadencji pełniła obowiązki Zastępcy Przewodniczącego Oddziału kieleckiego PTM.

 

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Wiesław Kaca

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce, wieslaw.kaca@ujk.edu.pl

Sekretarz – mgr Monika Wawszczak

Doktorant na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wawszczak.monika@gmail.com

Członek Zarządu – dr Bonita Durnaś

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3, 25-001 Kielce;

Instytut Nauk Medycznych, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 19A, 25-317 Kielce,

Bonita.Durnas@onkol.kielce.pl

Członek Zarządu – dr Iwona Konieczna

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

iwona.konieczna@ujk.edu.pl

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: – dr Grzegorz Czerwonka

Zakład Mikrobiologii, Instytut Biologii Wydział Matematyczno – Przyrodniczy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce

gczerwonka@ujk.edu.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Wioletta Lasota

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3, 25-001 Kielce; violettala@op.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Dorota Żółcińska

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Zakład Mikrobiologii Klinicznej, ul. Artwińskiego 3,

25-734 Kielce, dorotazo@onkol.pl

 

ptm kielce

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.