Członkowie wspierający


Informacja o prawach i obowiązkach członka wspierającego PTM zawarta jest w  Statucie PTM, ROZDZIAŁ III, Członkowie, ich prawa i obowiązki

§19

  1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wpłacająca zadeklarowaną roczną składkę na rzecz Towarzystwa.
  2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
  3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem doradczym, za pośrednictwem swego przedstawiciela.
  4. Członkostwo wspierające ustaje w przypadku:

— skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu nie opłacenia przez okres jednego roku zadeklarowanej składki,

— utraty osobowości prawnej lub pisemnego zgłoszenia rezygnacji z członkostwa.

Ponadto na posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego PTM w dniu 23.11.2016 r. przyjęto postanowienie w sprawie ustalenia wysokości składki rocznej członka wspierającego oraz przywilejach związanych z tym członkostwem.

Podjęło decyzję o wysokości minimalnej składki rocznej członka wspierającego:

Członek zwyczajny – 3000 zł

Członek srebrny – 5000 zł

Członek złoty – 10000 zł

Członkowie wspierający – firmy (informacje o nich: nazwa firmy, logo i adres) uzyskują następujące przywileje:

* wszyscy wymienieni są na stronie PTM, na facebooku oraz w każdym numerze 2 czasopism – kwartalników PTM: Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology, w danym roku, gdy składka wniesiona będzie przed złożeniem numeru do druku;

* wszyscy wymienieni są w materiałach konferencji organizowanych i współorganizowanych przez PTM. Możliwe jest dołączenie materiałów informacyjnych firm do materiałów konferencyjnych;

* wszyscy otrzymują w danym roku wszystkie numery 2 czasopism (łącznie 8 numerów – zeszytów);

* otrzymują zniżki 15% (członek srebrny) 25% (członek złoty) na stoisko, jeżeli takie będą na konferencjach organizowanych przez PTM;

* możliwe jest umieszczanie reklam związanych z mikrobiologią: czarno-białych nieodpłatne i kolorowych z 50% zniżką, w kwartalnikach: Postępy Mikrobiologii oraz Polish Journal of Microbiology (oba czasopisma z IF):

Członek srebrny – 1 reklama całostronicowa lub 2 reklamy po pół strony raz w roku, w jednym numerze jednego z w/w wymienionych czasopism

Członek zloty – 2 reklamy całostronicowe lub 3 reklamy po pół strony raz w roku, w jednym numerze, obu w/w wymienionych czasopism.

Lista członków wspierających:

Członek Srebrny –

Ecolab Sp. z o.o.-

Członek Wspierający Polskie Towarzystwo Mikrobiologów od 19.09.2017 r.


 Członek Zwyczajny –

Merck Sp.z o.o.-

Członek Wspierający Polskie Towarzystwo Mikrobiologów od 19.09.2017 r.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.