Oddział Terenowy w Warszawie


Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Warszawie

dr hab. Tomasz Jagielski, t.jagielski@biol.uw.edu.pl

Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Jest adiunktem w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Absolwent tego Wydziału (2005 r.). Studia doktoranckie odbył w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Tam też obronił pracę doktorską (2010 r.). Specjalizuje się w zakresie mikrobiologii medycznej.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół molekularnych aspektów etiopatogenezy chorób bakteryjnych i grzybiczych. Obecnie prowadzi badania poświęcone ocenie polimorfizmu genetycznego i genetycznym determinantom wirulencji i lekooporności prątków gruźlicy, prątków atypowych oraz chorobotwórczych glonów Prototheca. Badania te sterują w kierunku opracowania nowych markerów molekularnych, umożliwiających szybką i wiarygodną identyfikację patogenu, a także ustalenie jego profilu lekowrażliwości, czy stopnia wirulencji. Zastosowanie takich markerów w praktyce klinicznej może mieć kapitalne znaczenie dla wyboru najodpowiedniejszej terapii oraz monitorowania i prognozowania przebiegu choroby.

Autor ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach listy filadelfijskiej. Zaangażowany w działalność popularyzatorską – jako autor tekstów i tłumaczeń do czasopism popularnonaukowych, wykładowca Festiwalu Nauki i współorganizator wystaw Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Laureat krajowych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe, przyznanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, J.M. Rektora UW, Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W Polskim Towarzystwie Mikrobiologów od maja 2008 r. W czerwcu 2016 r. wybrany Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Towarzystwa.

Zastępca Przewodniczącego – dr hab. n. med. Edyta Podsiadły


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa, epodsiadly@onet.pl

Sekretarz – dr hab. Renata Godlewska                                                                                                

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, renatag@biol.uw.edu.pl

Członek Zarządu – dr hab. n. med. Aleksandra Zasada
Zakład Bakteriologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, azasada@pzh.gov.pl

Członek Zarządu – dr n. med. Katarzyna Piekarska
Zakład Bakteriologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, kpiekarska@pzh.gov.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Magdalena Szuplewska                                   

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, mszuplewska@biol.uw.edu.pl

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – dr Zofia Bakuła
Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, zofiabakula@biol.uw.edu.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Dagmara Borkowska

Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26
01-138 Warszawa, d.borkowska@igichp.edu.pl

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.