Oddział Terenowy w Warszawie


Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Warszawie

dr hab. Tomasz Jagielski, t.jagielski@biol.uw.edu.pl

Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Jest adiunktem w Zakładzie Mikrobiologii Stosowanej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Absolwent tego Wydziału (2005 r.). Studia doktoranckie odbył w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Tam też obronił pracę doktorską (2010 r.). Specjalizuje się w zakresie mikrobiologii medycznej.

Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół molekularnych aspektów etiopatogenezy chorób bakteryjnych i grzybiczych. Obecnie prowadzi badania poświęcone ocenie polimorfizmu genetycznego i genetycznym determinantom wirulencji i lekooporności prątków gruźlicy, prątków atypowych oraz chorobotwórczych glonów Prototheca. Badania te sterują w kierunku opracowania nowych markerów molekularnych, umożliwiających szybką i wiarygodną identyfikację patogenu, a także ustalenie jego profilu lekowrażliwości, czy stopnia wirulencji. Zastosowanie takich markerów w praktyce klinicznej może mieć kapitalne znaczenie dla wyboru najodpowiedniejszej terapii oraz monitorowania i prognozowania przebiegu choroby.

Autor ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach listy filadelfijskiej. Zaangażowany w działalność popularyzatorską – jako autor tekstów i tłumaczeń do czasopism popularnonaukowych, wykładowca Festiwalu Nauki i współorganizator wystaw Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Laureat krajowych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe, przyznanych m.in. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, J.M. Rektora UW, Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W Polskim Towarzystwie Mikrobiologów od maja 2008 r. W czerwcu 2016 r. wybrany Przewodniczącym Oddziału Warszawskiego Towarzystwa.

Zastępca Przewodniczącego – dr hab. n. med. Edyta Podsiadły


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa, epodsiadly@onet.pl

Sekretarz – dr hab. Renata Godlewska                                                                                                

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, renatag@biol.uw.edu.pl

Członek Zarządu – dr hab. n. med. Aleksandra Zasada
Zakład Bakteriologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, azasada@pzh.gov.pl

Członek Zarządu – dr n. med. Katarzyna Piekarska
Zakład Bakteriologii, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, kpiekarska@pzh.gov.pl

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – dr Magdalena Szuplewska                                   

Zakład Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, mszuplewska@biol.uw.edu.pl

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – dr Zofia Bakuła
Zakład Mikrobiologii Stosowanej, Instytut Mikrobiologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, zofiabakula@biol.uw.edu.pl

Członek Komisji Rewizyjnej – mgr Dagmara Borkowska

Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ul. Płocka 26
01-138 Warszawa, d.borkowska@igichp.edu.pl

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.