Oddział Terenowy w Olsztynie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Olsztynie

prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończyła w 1975 roku. Przez 6 lat pracowała na Politechnice Białostockie w Instytucie Budownictwa Lądowego w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków. Od 32 lat pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Wydziale Nauki o Żywności w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności. Od lutego 2007 roku do chwili obecnej jest Kierownikiem Katedry. Ponad 200 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF około 50, indeks Hirscha 9, wypromowała 5 doktorantów, kierowała 4 grantami KBN i MNiSW oraz była wykonawcą 4 grantów. Była recenzentem prac dysertacyjnych i habilitacyjnych. Recenzentem w postępowaniu na stopień profesora, recenzentem projektów badawczych KBN. NCN, NCBiR. Była promotorem 156 prac magisterskich i 10 inżynierskich, na Wydziałach: Nauki o Żywności, Biologii i Biotechnologii, Bioinżynierii Zwierząt.

Główne zainteresowania badawcze to: metabolizm, fizjologia oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe bakterii fermentacji mlekowej i propionowej, wpływ wysokich ciśnień na drobnoustroje i ich metabolity, jakość mikrobiologiczna i bezpieczeństwo żywności, oporność na antybiotyki Staphylococcus i Enterococcus występujących w żywności.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Od roku 2003 do 2015 była członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 41 lat, a od 8 lat jest Przewodniczącą Olsztyńskiego Oddziału PTM.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.