Oddział Terenowy w Olsztynie


Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Olsztynie

prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który ukończyła w 1975 roku. Przez 6 lat pracowała na Politechnice Białostockie w Instytucie Budownictwa Lądowego w Zakładzie Technologii Wody i Ścieków. Od 32 lat pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Wydziale Nauki o Żywności w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności. Od lutego 2007 roku do chwili obecnej jest Kierownikiem Katedry. Ponad 200 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF około 50, indeks Hirscha 9, wypromowała 5 doktorantów, kierowała 4 grantami KBN i MNiSW oraz była wykonawcą 4 grantów. Była recenzentem prac dysertacyjnych i habilitacyjnych. Recenzentem w postępowaniu na stopień profesora, recenzentem projektów badawczych KBN. NCN, NCBiR. Była promotorem 156 prac magisterskich i 10 inżynierskich, na Wydziałach: Nauki o Żywności, Biologii i Biotechnologii, Bioinżynierii Zwierząt.

Główne zainteresowania badawcze to: metabolizm, fizjologia oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowe bakterii fermentacji mlekowej i propionowej, wpływ wysokich ciśnień na drobnoustroje i ich metabolity, jakość mikrobiologiczna i bezpieczeństwo żywności, oporność na antybiotyki Staphylococcus i Enterococcus występujących w żywności.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Od roku 2003 do 2015 była członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 41 lat, a od 8 lat jest Przewodniczącą Olsztyńskiego Oddziału PTM.

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.