Zarząd Główny


PREZYDIUM

 

Prezes PTM – prof. dr hab. Stefan Tyski,
s.tyski@nil.gov.pl

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej,  Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii (CePT), Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1b, tel. (22) 116 61 77
Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, tel/fax. (22) 851 52 15

Jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1976 roku. Przez 17 lat pracował w Zakładzie Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny, po czym 2 lata w Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek. Od 20 lat jest Kierownikiem Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków.

Od października 2006 r. kieruje również Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Od 2007 r. jest ekspertem Komisji Farmakopei Europejskiej. W 2010 r. został powołany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Farmakopei Polskiej.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. S. Tyskiego to zakażenia bakteryjne, aktywność i mechanizmy działania czynników przeciwbakteryjnych – antybiotyków, chemioterapeutyków, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz mechanizmy oporności bakterii na w/w czynniki, a także zagadnienia mikrobiologii farmaceutycznej.

Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF ponad 110, indeks Hirscha wynosi 14, wypromował 5 doktorantów, kierował 7 grantami KBN i MNiSW, współorganizował 5 ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących mikrobiologii farmaceutycznej.
Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 39 lat, od 14 lat jest delegatem PTM do Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych FEMS i Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych IUMS. Był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM, wygłosił wiele wykładów na posiedzeniach PTM. Został wyróżniony Odznaką PTM (2004 r.) i Odznaką Oddziału Krakowskiego PTM (2012 r.).

Wiceprezes PTM – prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć,
e.kopec@igichp.edu.pl

Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26

Jest specjalistą z zakresu Zdrowia Publicznego i Mikrobiologii Medycznej. W 1985 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc jako asystent naukowo-badawczy. Klika lat później objęła kierownictwo dwóch pracowni Zakładu: Monitorowanej Terapii Gruźlicy oraz Diagnostyki Gruźlicy i Mykobakterioz. Od 2011 roku jest Kierownikiem Zakładu Mikrobiologii IGiChP, Referencyjnego Laboratorium Prątka Gruźlicy w Polsce.

Główne zainteresowania prof. Augustynowicz-Kopeć związane są z gruźlicą występującą u ludzi i zwierząt W roku 2002 za pracę naukową została uhonorowana prestiżową nagrodą UNESCO „Dla Kobiet i Nauki” oraz otrzymała stypendium firmy L’Oreal Polska na ukończenie pracy habilitacyjnej. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF 164,378. Prace były cytowane 1235 razy, a indeks Hirscha wynosi 17. Jest promotorem 3 przewodów doktorskich nagrodzonych wyróżnieniem, a także recenzentem: prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, projektów badawczych, habilitacji, doktoratów, oraz prac magisterskich. Bierze aktywny udział w działaniach następujących Towarzystw Naukowych i Stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i European Society of Mycobacteriology.

Od 2004 roku należy do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, brała czynny udział i organizowała liczne konferencje pod patronatem PTM, od 2012 roku do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa Towarzystwa.

 


Wiceprezes PTM – prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki,
jacek.miedzobrodzki@uj.edu.pl

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7.

Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki jest absolwentem Wydziału Farmacji i studiów doktoranckich w Instytucie Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie. Zatrudniony od 1985 r. w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w roku 1984, doktora habilitowanego w 2002 r. Od 2011 zatrudniony jest na etacie profesora nadzwyczajnego UJ; od 2014 r. z tytułem profesora. Diagnosta laboratoryjny, członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, specjalista zdrowia publicznego.

Autor oryginalnych publikacji w J. Clin. Microbiol., J. Med. Microbiol., PLoSOne, Pol. J. Microbiol., Med. Dośw. Mikrobiol., Postępy Mikrobiol., prac przeglądowych, rozdziałów w podręcznikach zagranicznych; haseł w Encyklopedii Biologicznej, Wyd. Opres Kraków 2000 r. i w Słowniku Biologii Komórki, PAN Kraków 2005 r. Członek Rady Redakcyjnej „Postępów Mikrobiologii”. Odbył staże naukowe w Szwecji na Uniwersytetach w Lund i w Malmo; w Holandii, Niemczech, na Ukrainie. Kierownik krajowych projektów badawczych. Obecnie kieruje grupą badawczą, głosi wykłady z mikrobiologii dla studentów biochemii, biofizyki, biotechnologii, ochrony środowiska. Profesor gościnny Uniwersytetu w Groningen. Zainteresowania naukowe: molekularne mechanizmy zakażeń Staphylococcus spp.

Prof. J. Międzobrodzki od 1980 r. jest członkiem Oddziału krakowskiego PTM; w latach 2012-16 był Przewodniczącym Oddzialu. Współorganizował ogólnopolskie zjazdy naukowe w 1992 i 2008 roku; w latach 2008–2012 był w Zarządzie Głównym PTM.

 

Sekretarz PTM – dr hab. n. farm. Agnieszka Ewa Laudy,
alaudy@wp.pl

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej,  Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii (CePT), Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1b, tel. (22) 116 61 77.

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, kierunek Farmacja, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 1992 roku. Od 1992 r. pracuje w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest autorem lub współautorem 30 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF około 30, indeks Hirscha wynosi 7. Jest promotorem pomocniczym 2 doktorantów WUM, była promotorem 5 prac magisterskich wykonanych przez studentów SGGW w Warszawie, opiekunem 27 prac magisterskich zrealizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej WUM oraz wykonawcą w 4 grantach KBN.

Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr Agnieszki E. Laudy to: aktywność i mechanizmy działania czynników przeciwbakteryjnych (takich jak antybiotyki, chemiotrapeutyki, środki dezynfekcyjne, nowosyntezowane związki, substancje pochodzenia roślinnego i wytwarzane przez drobnoustroje) oraz mechanizmy oporności Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących na powyższe czynniki, a przede wszystkim współwystępowanie, wzajemne zależności oraz udział w oporności różnych typów β-laktamaz i pomp MDR (odpowiedzialnych za zjawisko „efflux”).

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 22 lat. W latach 2008-2012 i 2012-2016 była sekretarzem w Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM.

Odbyła stypendium FEMS Research Grant i stypendium ÖAD (Österreichischen Akademischen Austauschdienst) finansowane przez Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Technische Universität Wien w Austrii.

 

Członek Zarządu Głównego PTM – prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny,
elzbieta.trafny@wat.edu.pl

Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2.

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła w 1983 roku. W latach 2004-2014 była kierownikiem Zakładu Mikrobiologii WIHiE. Od 2014 roku zatrudniona w Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki WAT. W ramach swojej działalności zajmuje się obecnie wykorzystaniem metod biologii molekularnej i nanotechnologii do rozwoju innowacyjnych technik medycznych. W latach 2012-2014 pełniła funkcję naukowego eksperta „Independent Scientific Evaluation Group” w programie badań naukowych NATO “Science for Peace and Security”. W 2013 roku powołana przez Ministra Zdrowia na Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do Spraw Eliminacji Poliomyelitis. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i wieloletnim członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Postępy Mikrobiologii”.

Główne obszary zainteresowań naukowych prof. Trafny to adhezja bakterii, właściwości biofilmów, mechanizmy chorobotwórczości bakterii w zakażeniach przewlekłych oraz nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna próbek klinicznych i środowiskowych. Łączny współczynnik IF dla ponad 75 publikacji, których jest autorką lub współautorką wynosi 72, natomiast indeks Hirscha ma wartość 12. Prace te były cytowane ponad 650-krotnie. Współautorka dwóch patentów dotyczących sposobów miejscowego leczenia ran. Kierowała pięcioma i współrealizowała dziewięć projektów badawczych KBN, NCN i NCBiR. Była stypendystką Zakładu Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od ponad 25 lat. W tym czasie wygłosiła szereg wykładów na posiedzeniach i konferencjach pod patronatem PTM.

 

Członek Zarządu Głównego PTM – dr hab. Beata Anna Sadowska, prof. nadzw. UŁ,
beata.sadowska@biol.uni.lodz.pl

Pracownia Biologii Zakażeń, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź.

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła w 1996 r. Od 1998 r. pracuje w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ, będąc od 2015 r. Kierownikiem Pracowni Biologii Zakażeń. Jest współautorem 80 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF ponad 60, wypromowała jednego doktoranta, kierowała i była wykonawcą w grantach NCN, była przewodniczącą lub członkiem komitetów organizacyjnych trzech konferencji o zasięgu ogólnopolskim i trzech konferencji o zasięgu międzynarodowym z dziedziny mikrobiologii.

Zainteresowania badawcze dr hab. B. Sadowskiej koncentrują się wokół bakteryjnych i grzybiczych zakażeń u ludzi, głównie o etiologii Staphylococcus spp. i Candida spp., przebiegających z udziałem biofilmów tych drobnoustrojów. Prowadzone w ostatnich latach badania dotyczą poszukiwania alternatywnych i/lub wspomagających strategii terapeutycznych tego typu infekcji. Drugi, równolegle rozwiany nurt badawczy obejmuje analizę właściwości biologicznych powierzchni biomateriałów przeznaczonych do zastosowań medycznych.

Pani dr hab. B. Sadowska jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, była wiceprzewodniczącą Oddziału Łódzkiego PTM w latach 2004-2008 oraz przewodniczącą tego Oddziału w latach 2008-2016. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej, American Society for Microbiology. W latach 2012-2016 była członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od 2016 r. jest członkiem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN.

Członek Zarządu Głównego PTM – dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza,
asiaju@pum.edu.pl

Zakład Mikrobiologii i Diagnostyki Immunologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM), który ukończyła w 1997 roku. W 1998 roku rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii PUM. Od sierpnia 2016 roku p.o. Kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w Katedrze Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM. Odbyła m.in. staże zawodowe w klinikach niemieckich jak i naukowe, biorąc udział w kursach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez ESMID, CDC. W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologii lekarskiej, a w 2007 roku obroniła rozprawę doktorską. Od 2015 roku pełni funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej w województwie lubuskim. W latach 2001-2012 lekarz  konsultant mikrobiolog kliniczny w Szpitalu SPSK nr 2 w Szczecinie,  od maja 2016 roku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zakażenia szpitalne, antybiotykoterapia, mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki, zakażenia bakteryjne, biologia molekularna i jej praktyczne zastosowanie w epidemiologii szpitalnej. Na macierzystej uczelni promotor 4 prac magisterskich, wieloletni opiekun koła naukowego, promotor pomocniczy pracy doktorskiej, wielokrotnie otrzymywała nagrodę naukową przyznawaną przez Rektora PUM.

Członek kilku Towarzystw Naukowych. Z Polskim Towarzystwem Mikrobiologii związana jest prawie 20 lat, początkowo jako członek oddziału w Szczecinie, potem przez 2 kadencje – sekretarz, a od 2012 roku Przewodnicząca Oddziału. Prywatnie mama Malwinki i Janka.

 

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH PTM

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Białymstokudr n. med. Tamara Daniluk, tamara.daniluk@umwb.edu.pl,

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Bydgoszczydr n. med. Alicja Sękowska, asekowska@cm.umk.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Gdańskudr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG, beakrawc@pg.gda.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Katowicach dr hab. n. med. Alicja Ekiel, aekiel@sum.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Kielcach dr Wioletta Adamus-Białek, wioletta.adamus-bialek@ujk.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Krakowiedr n. farm. Anna Białecka, bialecka.ania@gmail.com

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Lublinie prof. dr hab. Wanda Małek, wanda.malek@poczta.umcs.lublin.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Łodzi dr hab. Beata Gutarowska, prof. nadzw., beata.gutarowska@p.lodz.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Olsztynie prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim, lucja.laniewska-trokenheim@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Poznaniuprof. dr hab. Katarzyna Czaczyk, kasiacz@up.poznan.pl

Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowiedr hab. dr n. biol. Mariusz Worek mariusz.worek@gmail.com, 

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Szczeciniedr hab. Jolanta Karakulska, Jolanta.Karakulska@zut.edu.pl

Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Warszawiedr hab. Tomasz Jagielski, t.jagielski@biol.uw.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM we Wrocławiu dr hab. Gabriela Bugla-Ploskońska, prof. nadzw. UWr, gabriela.bugla-ploskonska@uwr.edu.pl

 

Aktualne wydarzenia   

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.