Zarząd GłównyZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW

 

PREZYDIUM

 

Prezes PTM – prof. dr hab. Stefan Tyski, s.tyski@nil.gov.pl

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Narodowy Instytut Leków, 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 30/34, tel/fax. (22) 851 52 15

Jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1976 roku. Przez 17 lat pracował w Zakładzie Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny, po czym 2 lata w Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek. Przez 27 lat był Kierownikiem Zakładu Antybiotyków i Mikrobiologii Narodowego Instytutu Leków. Od października 2006 r. do 2018 r. kierował również Zakładem Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 r. jest ekspertem Komisji Farmakopei Europejskiej. W 2010 r. został powołany na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Farmakopei Polskiej.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne prof. S. Tyskiego to zakażenia bakteryjne, aktywność i mechanizmy działania czynników przeciwbakteryjnych – antybiotyków, chemioterapeutyków, środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych oraz mechanizmy oporności bakterii na w/w czynniki, a także zagadnienia mikrobiologii farmaceutycznej.

Jest autorem lub współautorem ponad 250 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF ponad 200, indeks Hirscha wynosi 22, wypromował 7 doktorantów, kierował 7 grantami KBN i MNiSW, współorganizował 8 ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych dotyczących mikrobiologii farmaceutycznej. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 46 lat, od 21 lat jest delegatem PTM do Federacji Europejskich Towarzystw Mikrobiologicznych FEMS i Międzynarodowej Unii Towarzystw Mikrobiologicznych IUMS. Był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego PTM, wygłosił wiele wykładów na posiedzeniach PTM. Został wyróżniony Odznaką PTM (2004 r.) i Odznaką Oddziału Krakowskiego PTM (2012 r.).

 

Wiceprezes PTM – prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny, elzbieta.trafny@wat.edu.pl

Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2.

 

 

Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studia ukończyła w 1983 roku. W latach 2004-2014 była kierownikiem Zakładu Mikrobiologii WIHiE. Od 2014 roku jest nauczycielem akademickim w Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki WAT i obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. naukowych. W ramach swojej działalności zajmuje się obecnie wykorzystaniem metod biologii molekularnej i nanotechnologii do rozwoju innowacyjnych technik medycznych. W latach 2012-2014 pełniła funkcję naukowego eksperta „Independent Scientific Evaluation Group” w programie badań naukowych NATO “Science for Peace and Security”. W 2013 roku powołana przez Ministra Zdrowia na Zastępcę Przewodniczącego Krajowej Komisji Certyfikacyjnej do Spraw Eliminacji Poliomyelitis. Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych i wieloletnim członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma „Advancements of Microbiology”. Od 2018 r. jest Redaktor Naczelną czasopisma Polish Journal of Microbiology. Od 2021 jest członkiem FEMS Grants Committee. Główne obszary zainteresowań naukowych prof. Trafny to rola biofilmów w zakażeniach, mikrobiota człowieka, techniki molekularne w mikrobiologii i medycynie, wpływ czynników fizycznych na homeostazę komórek bakterii i ssaków. Łączny współczynnik IF dla publikacji, których jest autorką lub współautorką wynosi ponad 120, natomiast indeks Hirscha ma wartość 18 wedle bazy Scopus. Publikacje te były cytowane ponad 1200-krotnie. Współautorka dwóch patentów dotyczących sposobów miejscowego leczenia ran. Kierowała siedmioma i współrealizowała kilkanaście projektów badawczych KBN, NCN, NCBiR, DARPA, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Była stypendystką Zakładu Medycyny Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, USA. Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od ponad 30 lat. W tym czasie wygłosiła szereg wykładów na posiedzeniach i konferencjach pod patronatem PTM.

Wiceprezes PTM – prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, jacek.miedzobrodzki@uj.edu.pl

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków.

Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki jest absolwentem Wydziału Farmacji i studiów doktoranckich w Instytucie Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie. Zatrudniony w 1983/84 w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie a od  1985 r. w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Biologii Molekularnej, po reorganizacji w 2003 na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopnie naukowe doktora nauk farmaceutycznych uzyskał w roku 1984 a doktora habilitowanego w 2002 roku na Wydziale Farmacji UJ. Od 2011 zatrudniony jest na etacie profesora nadzwyczajnego UJ; od 2014 roku z tytułem profesora, od 2020 profesor mianowany. Diagnosta laboratoryjny, członek Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, specjalista zdrowia publicznego.

Autor oryginalnych publikacji z zakresu zakażeń bakteryjnych oraz genetyki i biochemii bakterii ogłaszanych w międzynarodowych i krajowych periodykach, m. in. Journal of Clinical Microbiology, Journal of Medical Microbiology,  PLoSOne, Microbiolgy, Scientific Reports, FEMS Microbiology Letters, Pathogens,  Polish Journal of Microbiology, Polish Journal of Veterinary Sciences, Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, Postępy Mikrobiologii – Advancements of Microbiology, artykułów  przeglądowych i rozdziałów w podręcznikach zagranicznych, m. in. „Pet-to-Man Travelling Staphylococci”, Elsevier Academic Press, New York 2018; haseł w Encyklopedii Biologicznej, Wydawnictwo Opres Kraków 2000 r. i w Słowniku Biologii Komórki, PAN Kraków 2005 r. Członek Rady Redakcyjnej „Postępów Mikrobiologii” i „Advancements of Microbiology”. W latach 1994 – 2004 redaktor i wydawca kwartalnika „Mikrobiologia Medycyna”. Recenzent artykułów naukowych, dysertacji doktorskich i habilitacji oraz autor opinii wniosków profesorskich. Odbył staże naukowe w Szwecji na Uniwersytetach w Lund i w Malmo, w Holandii, w Niemczech i na Ukrainie. Kierownik krajowych projektów badawczych. Kieruje grupą badawczą, prowadzi seminarium magisterskie i głosi wykłady z mikrobiologii dla studentów biochemii, biofizyki, biotechnologii i bioinformatyki. Profesor gościnny Uniwersytetu w Groningen.

Zainteresowania naukowe: molekularne biochemiczne i genetyczne mechanizmy zakażeń oportunistycznych człowieka i zwierząt, migracje drobnoustrojów i migracje genów bakteryjnych, mechanizmy uzjadliwiania bakterii, utraty lekowrażliwości – nabywania lekooporności   przez drobnoustroje komensalne ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Staphylococcus.

Prof. J. Międzobrodzki od 1980 r. jest członkiem oddziału krakowskiego PTM; w latach 2012-16 był jego przewodniczącym. Organizował ogólnopolskie zjazdy naukowe w latach 1992, 2008 i 2017; od 2008 w Zarządzie Głównym PTM, w roku 2018 wybrany na stanowisko wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Sekretarz PTM – dr hab. n. farm. Agnieszka Ewa Laudy, alaudy@wp.pl

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Bioanalizy,  Centrum Badań Przyklinicznych i Technologii (CePT), Warszawski Uniwersytet Medyczny, 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1b, tel. (22) 116 61 76.

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej, kierunek Farmacja, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończyła w 1992 roku. Od 1992 r. pracuje w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF ponad 90, indeks Hirscha wynosi 13. Jest promotorem ukończonych 3 doktorantów WUM, była promotorem 5 prac magisterskich wykonanych przez studentów SGGW w Warszawie, opiekunem około 50 prac magisterskich zrealizowanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej WUM oraz wykonawcą w 6 grantach KBN/NCN/MNiSW.

Jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Główne zainteresowania mikrobiologiczne dr Agnieszki E. Laudy to: aktywność i mechanizmy działania czynników przeciwbakteryjnych (takich jak antybiotyki, chemiotrapeutyki, środki dezynfekcyjne, nowosyntezowane związki, substancje pochodzenia roślinnego i wytwarzane przez drobnoustroje) oraz mechanizmy oporności Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących na powyższe czynniki, a przede wszystkim współwystępowanie, wzajemne zależności oraz udział w oporności różnych typów β-laktamaz i pomp MDR (odpowiedzialnych za zjawisko „efflux”).

Do Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów należy od 29 lat. W latach 2008-2012 i 2012-2016 była sekretarzem w Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTM. W latach 2016-2022 i w obecnej kadencji 2022-2024 jest członkiem Prezydium PTM i pełni funkcję Sekretarza PTM.

Odbyła stypendium FEMS Research Grant i stypendium ÖAD (Österreichischen Akademischen Austauschdienst) finansowane przez Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Technische Universität Wien w Austrii.

 

Członek Zarządu Głównego PTM dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza, joanna.jursa.kulesza@pum.edu.pl 

Samodzielna Pracownia Mikrobiologii Lekarskiej, Katedra Mikrobiologii , Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny, 70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wielkopolskich 72.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM), który ukończyła w 1997 roku. W 1998 roku rozpoczęła pracę w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Immunologii PUM. Od sierpnia 2016 roku p.o. Kierownika Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w Katedrze Mikrobiologii, Immunologii i Medycyny Laboratoryjnej PUM, a od 2020 r. Kierownika Samodzielnej Pracowni Mikrobiologii Lekarskiej. Odbyła m.in. staże zawodowe w klinikach niemieckich jak i naukowe, biorąc udział w kursach krajowych i międzynarodowych organizowanych przez ESMID, CDC. W 2005 roku uzyskała tytuł specjalisty w zakresie mikrobiologii lekarskiej, a w 2007 roku obroniła rozprawę doktorską. Od 2015 roku pełni funkcje konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej w województwie lubuskim.

W kręgu zainteresowań naukowych znajdują się zakażenia szpitalne, antybiotykoterapia, mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki, zakażenia bakteryjne, biologia molekularna i jej praktyczne zastosowanie w epidemiologii szpitalnej. Na macierzystej uczelni promotor 7 prac magisterskich, wieloletni opiekun koła naukowego, promotor pomocniczy 2 prac doktorskich, wielokrotnie otrzymywała nagrodę naukową przyznawaną przez Rektora PUM. Zawodowo związana z Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Szczecinie , w którym pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Konsultantki ds. Antybiotykoterapii.

Członek kilku Towarzystw Naukowych. Z Polskim Towarzystwem Mikrobiologii związana jest prawie 25 lat, początkowo jako członek oddziału w Szczecinie, potem przez 2 kadencje – sekretarz, a w latach  2012- 2017 roku Przewodnicząca Oddziału PTM w Szczecinie. Od 2017 roku decyzją Delegatów zasiada w Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, obecnie drugą kadencję.  Prywatnie mama Malwinki i Janka oraz miłośniczka kwiatów.

 

Członek Zarządu Głównego PTM – dr hab. Beata Anna Sadowska, prof. UŁ, beata.sadowska@biol.uni.lodz.pl

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź (www.biol.uni.lodz.pl)

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obecnie: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska) Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła w 1996 r. Od 1998 r. pracuje w Katedrze Immunologii i Biologii Infekcyjnej UŁ na stanowisku profesora uczelni po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie mikrobiologia w 2011 r. Jest współautorką 107 publikacji naukowych o łącznym współczynniku IF ponad 141 oraz 111 doniesień konferencyjnych (dane z lutego 2024 r.). Wypromowała trzech doktorantów. Kierowała i była wykonawcą w grantach NCN oraz pełniła funkcję koordynatora z ramienia UŁ w projektach finansowanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Była przewodniczącą lub członkiem komitetów organizacyjnych licznych konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z dziedziny mikrobiologii i immunologii.

Zainteresowania badawcze dr hab. B. Sadowskiej, prof. UŁ koncentrują się wokół bakteryjnych i grzybiczych zakażeń u ludzi, głównie o etiologii Staphylococcus spp. i Candida spp., przebiegających z udziałem biofilmów tych drobnoustrojów oraz na ich interakcjach z układem odpornościowym gospodarza. Prowadzone w ostatnich latach badania dotyczą poszukiwania alternatywnych i/lub wspomagających strategii terapeutycznych tego typu infekcji w oparciu o substancje bioaktywne, w tym immunomodulujące. Drugi, równolegle rozwiany nurt badawczy obejmuje analizę właściwości biologicznych powierzchni biomateriałów przeznaczonych do zastosowań w implantologii oraz bioaktywnych materiałów opatrunkowych.

Pani dr hab. B. Sadowska, prof. UŁ jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, była wiceprzewodniczącą Oddziału Łódzkiego PTM w latach 2004-2008, przewodniczącą tego Oddziału w latach 2008-2016 oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTM w kadencji 2016-2022. W latach 2012-2016 była członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN, zaś od 2016 r. (po restrukturyzacji Komitetów PAN) jest członkiem Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN. Jest również członkiem Zrzeszenia Diagnostów Laboratoryjnych oraz Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej.

Członek Zarządu Głównego PTM – dr hab. n. med. Elżbieta Magdalena Stefaniuk, elzbieta.stefaniuk@gmail.com 

Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Żurawia 79

Jest absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Analityka Kliniczna. W roku 2004 uzyskała stopień doktora nauk medycznych w roku 2019 – stopień dr hab. n. med. i n. o zdr. na I Wydziale Lekarskim WUM. Ukończyła specjalistyczne kształcenie podyplomowe w dziedzinach mikrobiologia (specjalizacja IIo) i analityka kliniczna (specjalizacja Io). W latach 2012-2013 była słuchaczem studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej podmiotów leczniczych Menedżer Ochrony Zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Informatyki w Olsztynie im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

W latach 1984-1997 była asystentem w Centralnym Laboratorium Diagnostycznym oraz z-cą kierownika Samodzielnej Pracowni Bakteriologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Następnie w latach 1998-2020 pracowała w Narodowym Instytucie Leków w Warszawie, a w latach 2004-2018 była z-cą dyrektora Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej. W latach 2021-2023 kierowała Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym w Szpitalu „Pro-Medica” Sp. z o.o. w Ełku, w 2023 rozpoczęła pracę jako Kierownik Działu Laboratoryjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Od roku 2018 koordynuje także przedmiot Mikrobiologia na Kierunku Lekarskim Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Bierze czynny udział w konferencjach, kształceniu specjalistycznym diagnostów laboratoryjnych, lekarzy i pielęgniarek. Była kierownikiem specjalizacji w dz. mikrobiologii i mikrobiologii medycznej licznego grona diagnostów laboratoryjnych i biologów.

W latach 2004-2012 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTM, w latach 2012-2022 była przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, od 2022 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTM. Aktywnie działa w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych.

PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁÓW TERENOWYCH PTM

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Białymstoku – prof. dr hab. Robert Bucki, buckirobert@gmail.com

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Bydgoszczy – dr n. med. Agnieszka Mikucka, a.mikucka@cm.umk.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Gdańsku – dr hab. med. Katarzyna Garbacz, prof.GUMmed, katarzyna.garbacz@gumed.edu.pl

 Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Katowicach


 monikapw@op.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Kielcach – prof. dr hab. Wiesław Kaca  wieslaw.kaca@ujk.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Krakowie – dr n. farm. Anna Białecka, bialecka.ania@gmail.com

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Lublinie – dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Łodzi – dr hab. Agnieszka Torzewska, prof. UŁ, toraga@biol.uni.lodz.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Olsztynie – dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska, wioleta.chajecka@uwm.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Poznaniu – dr hab. inż. Daniela Gwiazdowska, prof. UEP, daniela.gwaiazdowska@ue.poznan.pl

Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie – dr n. biol. Mariusz Worek, mariusz.worek@gmail.com, 

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM w Szczecinie – dr hab. Jolanta Kochel-Karakulska, prof.ZUT, jolanta.kochel-karakulska@zut.edu.pl

Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Warszawie – dr Marta Zapotoczna, m.zapotoczna@um.edu.pl

Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM we Wrocławiu – prof. dr hab. Ewa Obłąk, ewa.oblak@uwr.edu.pl

 

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.