Oddział Terenowy w Puławach


Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Puławach

dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. PIW-PIB, Grzegorz.Wozniakowski@piwet.pulawy.pl

Zakład Chorób Świń Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku biologia, specjalności mikrobiologia. Studia wyższe ukończył w 2006 roku. Od 2007 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W 2012 roku dr hab Grzegorz Woźniakowski uzyskał stopień dr nauk weterynaryjnych, natomiast w 2015 dr hab. nauk weterynaryjnych.

Od początku działalności naukowej głównym przedmiotem zainteresowania dr hab Grzegorza Woźniakowskiego jest wirusologia weterynaryjna oraz doskonalenie i opracowanie nowych metod diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz. W chwili obecnej głównym przedmiotem zainteresowania dr hab. Grzegorza Woźniakowskiego są molekularne mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza przez wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV). Jest osobą nadzorującą badania wykonywane w Krajowym Laboratorium Referencyjnym PIWet PIB ds. ASFV.

Do PTM należy od 2009 roku, jest tez członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW).

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.