XXIX ZJAZD PTMInformujemy, że XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, którego termin dwukrotnie był przesuwany, odbył się w dniach 15 czwartek – 17 sobota, wrzesień 2022 w Warszawie.
Miejsce Zjazdu: ARCHE HOTEL KRAKOWSKA, Al. Krakowska 237, 02-180 Warszawa

W związku z trwającą pandemią COVID-19, brakiem możliwości przewidzenia jej przebiegu oraz niebezpieczeństwem zakażenia, związanym ze zgromadzeniem dużej liczby osób, a także zaangażowaniem osób pracujących w laboratoriach diagnostycznych, mikrobiologicznych, zespołach naukowych oraz firmach działających w obszarze mikrobiologicznym na walkę z SARS-CoV-2, Zarząd Główny PTM dwukrotnie podejmował decyzje o przesunięciu terminu Ogólnopolski XXIX Zjazd PTM, pierwotnie na wrzesień 2021 r. w Uchwale 18-2020 w dniu 20.04.2020 r., a następnie na wrzesień 2022 r. w Uchwale 9-2021 z dnia 22.03.2021 r. Zmiana terminu dotyczy również Walnego Zgromadzenia Delegatów (WZD) PTM oraz wyborów nowych Władz PTM, które odbędą się 16 września 2022 r. W związku z powyższym przedłużeniu uległa kadencja Władz PTM na wszystkich szczeblach, tj. Prezesa PTM razem z Prezydium PTM i Zarządem Głównym PTM, Głównej Komisji Rewizyjnej PTM, Zarządów Oddziałów Terenowych PTM, Komisji Rewizyjnych OT PTM, oraz Delegatów poszczególnych OT PTM wybranych na kadencję 2016-2020.

W kolejnej Uchwale nr 21-2021 z dnia 14.12.2021 r. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęto decyzję, że przełożony na 2022 rok Ogólnopolski XXIX Zjazd PTM odbędzie się w nowym 3-dniowym terminie tj. dniach 15.09.2022 r. czwartek – 17.09.2022 sobota, w Warszawie. W związku z przedłużająca się pandemią i trudnymi warunkami ekonomicznymi okres trwania Zjazdu zostaje skrócony z planowanych pierwotnie 4 dni do 3 dni.

Planujemy, że w Ogólnopolskim XXIX Zjeździe PTM bezpośrednio udział weźmie około 500 osób. Zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia pewnych ograniczeń w związku z pandemią, dostępnymi funduszami i warunkami lokalowymi oraz koncepcją, aby wszystkie wydarzenia związane ze Zjazdem odbywały się w jednym miejscu. Planujemy obrady (wykłady, komunikaty ustne i plakaty) w 17 Sesjach Tematycznych, a także szereg wykładów plenarnych. Nadesłane streszczenia będą podlegały ewaluacji przez Komisje oceniające merytoryczną stronę nadsyłanych streszczeń do Sesji Tematycznych. Biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia, tylko najwyżej ocenione prace będą bezpośrednio prezentowane na Zjeździe w formie komunikatów ustnych lub plakatów, przy limicie przyjętych streszczeń – 1 osoba – 1 prezentowana praca.

Jednakże, aby umożliwić większej liczbie osób bierne uczestniczenie w Zjeździe i zaprezentowanie swoich uzyskanych wyników badań planujemy, poza tradycyjnymi plakatami, także formę e-plakatów, które będą dostępne on-line na stronie Zjazdu. Streszczenia e-plakatów będą dostępne zarówno on-line jak również w materiałach zjazdowych. Autorzy e-plakatów nie będą mogli jednak uczestniczyć w Zjeździe w formie bezpośredniej lub hybrydowej, ponieważ ze względów finansowych nie przewiduje się nagrywania wystąpień. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów prezentujący tylko e-plakat(y), którzy nie uiszczą opłaty rejestracyjnej będą mogli brać udział tylko w WZD PTM.

Szczegółowe informacje o planowanym Zjeździe, formie prezentacji i powiązanych z nimi terminach zamieszczono w poszczególnych zakładkach na stronie Zjazdu.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIX Zjazdu PTM
Prezes PTM prof. dr hab. Stefan Tyski


Dokumenty do pobrania:

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.