Oddział Terenowy we Wrocławiu


                                          Przewodnicząca Oddziału Terenowego PTM we Wrocławiu                                  prof. dr hab. Ewa Obłąk
       e-mail: ewa.oblak@uwr.edu.pl

V-ce Przewodnicząca: dr Bożena Futoma-Kołoch, bozena.futoma-koloch@uwr.edu.pl

Sekretarz: dr Anna Kędziora, anna.kedziora@uwr.edu.pl

Członek Zarządu: dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ,
k.baldy-hudzik@wnb.uz.zgora.pl

Członek Zarządu: dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal,
agnieszka.korzeniowska-kowal@hirszfeld.pl

Komisja Rewizyjna

Członek K.R.: dr Katarzyna Guz-Regner, katarzyna.guz-regner@uwr.edu.pl

Członek K.R.: dr Kamila Korzekwa, kamila.korzekwa@uwr.edu.pl

Członek K.R.: dr Justyna Mazurek-Popczyk, j.mazurek@wnb.uz.zgora.pl

.
prof. dr hab Ewa Obłąk przewodnicząca PTM oddział Wrocław

biolog mikrobiolog, genetyk pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zajmuje się badaniami dotyczącymi biologicznej aktywności czwartorzędowych soli amoniowych                  ( CSA) o różnej strukturze chemicznej wobec wybranych mikroorganizmów (bakterii i grzybów),
zarówno w formie planktonicznej jak i tworzących trudne do eradykacji bofilmy. Bada również molekularne mechanizmy oporności drobnoustrojów na kationowe surfaktanty i ich wpływ na
redukcję adhezji do różnych powierzchni co znajduje zastosowanie aplikacyjne w medycynie i przemyśle. Związki te mają również duży potencjał jako niewirusowe nośniki genów/leków, które
mogą przenosić duże fragmenty DNA nie powodując mutagenezy insercyjnej ani odpowiedzi immunologicznej. Jej ogólny dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt pozycji w tym prace
oryginalne i przeglądowe w anglojęzycznych czasopismach naukowych z listy JCR, patenty oraz doniesienia konferencyjne na konferencjach międzynarodowych i krajowych. Jest również
autorką podręcznika. Była recenzentem dorobku naukowego ( habilitacji, prac doktorskich, a także publikacji naukowych), jak również grantów. Ponadto, była kierownikiem projektów
naukowych MNiSW NCN oraz grantów wew UWr. Dwukrotnie była beneficjentką stypendium naukowego JM Rektora UWr dla wyróżniającej się kadry naukowej oraz 14 indywidualnych
nagród rektorskich za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczno-organizacyjne. Odbyła staże naukowe zagraniczne i krajowe. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych. Brała udział w organizacji
konferencji międzynarodowych i krajowych jak również była honorowym członkiem komitetu naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo Szkoleniowej „Wektory i patogeny w
przeszłości i przyszłości” (2014). Udzielała się społecznie pełniąc różne funkcje np. członka Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów UWr (2008-2011) elektora w wyborach członków do Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego (2006- 2009) pełniła funkcję sekretarza, egzaminatora lub przewodniczącej komisji rekrutacyjnej ds naboru kandydatów na I rok studiów na Biologię,
Mikrobiologię (1987-1997, 2012, 2019, 2021) członka komisji do utworzenia Kierunku Mikrobiologia, komisji ds jakości kształcenia na Kierunku Mikrobiologia, komisji ds przewodów
doktorskich biologii eksperymentalnej oraz Przewodniczącą Wydziałowej Komisji Wyborczej WNB UWr (2012-2016). Jest również członkiem Rady Wydziału oraz Rady Dyscypliny Nauk
Biologicznych UWr. W znaczący sposób przyczyniła się do kształcenia studentów będąc opiekunem naukowym licznych prac licencjackich, magisterskich oraz promotorem prac doktorskich
Opracowała własne programy dydaktyczne z wielu przedmiotów wykłady, seminaria i ćwiczenia. Od wielu lat popularyzuje badania naukowe uczestnicząc w „Dolnośląskim Festiwalu Nauki”
oraz „Nocy Biologów”. W 2018 r została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr Bożena Futoma-Kołoch – wice – przewodnicząca PTM oddział Wrocław
biolog, mikrobiolog
pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego       

                                                                                 

 Aktywność naukowa obejmuje badanie zjawiska adaptacji bakterii z rodzaju Salmonella na środki dezynfekcyjne oraz analizę struktur powierzchniowych (białek błony zewnętrznej,
lipopolisacharydów) w kontekście ich udziału w oporności na bakteriobójcze działanie układu dopełniacza. Jest współautorką 31 publikacji naukowych z listy JCR, 5 editoriali 37 popularno-
naukowych i 33 doniesień konferencyjnych zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym. Uczestniczyła w wielu projektach naukowych jako kierownik lub wykonawca.
Współorganizatorka 7 konferencji naukowych/naukowo-szkoleniowych Członek Zespołu ds. subwencji i nagród na WNB. Nagrodzona w 2022 r Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz
wieloma nagrodami Rektorskimi za osiągnięcia organizacyjne i dydaktyczne. Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (od 2005 r.), ESCMID (2011-2016), International Complement
Society (od 2014) Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (od 2020). Recenzentka 37 manuskryptów w czasopismach naukowych z listy JCR. Ekspertka w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)
, w Funduszach Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i Stowarzyszeniu Naukowym Collegium Invisibile. Jest także
przedstawicielem z Polski w akcji COST 22166- Safety in the Game Meat Chain (2023-2027)

dr hab. Anna Kędziora
sekretarz PTM oddział Wrocław
biolog, mikrobiolog
pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

                                                                                   
Jej zainteresowania naukowe obejmują antybakteryjną aktywność nanoformulacji srebra w kontekście sposobów ich działania oraz rozwoju oporności bakterii na te preparaty. Jest autorem
wielu artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach oraz autorem wielu wystąpień i doniesień konferencyjnych krajowych oraz międzynarodowych Uczestniczyła w realizacji
wielu projektów naukowych jako kierownik lub wykonawca. W 2021 roku otrzymała Nagrodę Naukową Rektora UWr za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest zaangażowana w prace
organizacyjne zespołów wydziałowych i uczelnianych m.in. jako członek: Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej (od 2012) członek Uczelnianej Komisji ds Jakości Kształcenia UKJK.
(2012- 2014) członek Wydziałowego zespołu ds oceny jakości kształcenia (od 2013), członek Wydziałowego zespołu ds. kształcenia przez całe życie (od 2014) czy członek Uczelnianego
zespołu ds młodzieży wybitnie uzdolnionej (od 2015). Jest inicjatorką, współtwórcą i współwykonawcą projektów dydaktycznych finansowanych przez NCBiR w ramach programu POWR na
WNB UWr oraz współautorem dwóch wdrożeniowych programów dydaktycznych opracowanych w ramach ww grantów (2018 -2021). Swoim doświadczeniem i pasją naukową dzieli się ze
studentami WNB nie tylko podczas regularnych zajęć dydaktycznych, ale również praktyk nieobjętych programem studiów oraz programu MENTORING. Za działalność organizacyjną i
dydaktyczną była wielokrotnie nagradzana przez Rektora UWr a w 2021 za wybitne osiągnięcia dydaktyczne została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. Katarzyna
Baldy Chudzik członek PTM oddział Wrocław
biochemik, mikrobiolog
pracownik naukowo dydaktyczny Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej, Collegium Medicum , Uniwersytet Zielonogórski

Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na analizach potencjału patogenności wśród pałeczek Gram ujemnych mikrobiomu jelitowego człowieka i zwierząt hodowlanych, badaniu
struktury filogenetycznej, platform genetycznych związanych z czynnikami wirulencji, ekspresji genów patogenności i mechanizmach lekooporności.
Działalność naukową rozpoczęła w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu i kontynuuje ją w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Wieloletni
kierownik Katedry Biologii Molekularnej na Wydziale Nauk Biologicznych UZ, a od 2019 roku kierownik Katedry Mikrobiologii i Biologii Molekularnej w Instytucie Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UZ.
Jest autorką i współautorką 46 publikacji oryginalnych, 3 przeglądowych i 7 monografii oraz 60 doniesień konferencyjnych Promotor i recenzent w postępowaniach doktorskich. Kierownik i
wykonawca grantów badawczych. Współpracuje z instytucjami naukowymi oraz z placówkami ochrony zdrowia w województwie Lubuskim w zakresie molekularnej diagnostyki infekcji
wywołanych wirusem HPV.

dr Agnieszka Korzeniowska Kowal członek PTM oddział Wrocław
biotechnolog
pracownik naukowy, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im Ludwika Hirszfelda PAN

                                                                                     

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na
budowie i funkcji bakteryjnych antygenów powierzchniowych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska mimikry molekularnej z udziałem kwasu sjalowego.
Cała jej kariera naukowa związana jest z Instytutem Immunologii i Terapii cząsteczek Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfeld a P olskiej Akademii Nauk (IITD PAN) we Wrocławiu, z przerwą
na staż podyplomowy w Narodowym Instytucie Zdrowia
(NIH, Bethesda, USA), gdzie pracowała nad konstrukcją szczepionki przeciw enterotoksycznej E. coli (ETEC).
Od 2009 roku pracowała jako kurator i specjalista ds. depozytów patentowych,
a od stycznia 2020 roku jako zastępca kierownika Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów PCM działającej w IITD PAN.
Jest współautorką 45 publikacji oryginalnych i 3
przeglądowych, dwóch patentów międzynarodowych i jednego krajowego oraz 59 doniesień konferencyjnych. Współpracuje z licznymi i nstytucjami
naukowymi oraz z branżą biotechnologiczną, prowadząc
dystrybucję szczepów bakteryjnych do prac B+R oraz świadczenie innych usług z zakresu mikrobiologii.

dr Katarzyna Guz
Regner przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
biolog, mikrobiolog
pracownik dydaktyczny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

                                       
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel mianowany Od 2006 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Biologicznych UWr a od 2014 r w
zarządzie Komisji Rewizyjnej PTM oddz Wrocław Opiekun naukowy w Międzywydziałowym Studenckim Kole Naukowym Mikrobiologów od 2020 r.  Zainteresowania badawcze skupiają
się na różnorodności mikrobiologicznej i funkcjonalnej środowisk, aplikacyjności środowiskowych szczepów bakterii i grzybów w ochronie zdrowia i człowieka.
Współautorka programów edukacyjnych w ramach kształcenie przez całe życie, wnioskodawca i kierownik projektów edukacyjnych finansowanych przez UE ze środków EFS oraz
wykonawca w projektach badawczych Autorka i współautorka 78 publikacji i doniesień konferencyjnych w zakresie naukowym i dydaktycznym Od 2011 r członek Komitetu Okręgowego
Olimpiady Biologicznej, a od 2020 jako vice przewodnicząca KOOB we Wrocławiu Recenzent licznych prac badawczych uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych i uczestnik w panelu
superrecenzentów w KGOB w Warszawie Od 2018 r ekspert w Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy CKE w Warszawie, a od 2021 r Wydziałowy Koordynator Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki na WNB UWr.

dr Justyna Mazurek-Popczyk
 sekretarz Komisji Rewizyjnej
mikrobiolog
pracownik naukowo dydaktyczny Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej, Collegium Medicum , Uniwersytet Zielonogórski

                                                                                     

Absolwentka biotechnologii WBiNoZ UMCS w Lublinie, od 2006 r asystent w Katedrze Biologii Molekularnej WNB Uniwersytet Zielonogórski, w 2015 roku uzyskany tytuł doktora nauk biologicznych,
od 2019 r adiunkt w Katedrze Mikrobiologii i Biologii Molekularnej, Collegium Medicum Uniwersytet Zielonogórski.  Tematyka badawcza obejmuje dwa główne tematy:
analizę podłoża molekularnego oporności na antybiotyki i mechanizmów przyczyniających się do jej rozprzestrzeniania wśród szczepów Escherichia coli oraz badania czynników ograniczających
rozwój szczepów opornych na antybiotyki a także czynników wpływających na bakterie powodujące zakażenia związane z biomateriałami, tworzące biofilm.

dr Kamila Korzekwa
 członek Komisji Rewizyjnej
mikrobiolog
pracownik naukowo dydaktyczny na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

                                                                                     

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, diagnosta laboratoryjny i specjalista mikrobiologii medycznej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej
we Wrocławiu. Posiada bogate doświadczenie jako mikrobiolog kliniczny. Od ponad 20 lat zajmuje się badaniem oporności bakterii na antybiotyki oraz badaniem biofilmów bakteryjnych,
zarówno w warunkach klinicznych, jak i w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. Zainteresowania naukowe z dziedziny epidemiologii i biofilmu bakterii. Obecnie zawodowo zajmuje
się zagadnieniami z zakresu mikrobiologii kosmetyków i żywności.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.