Zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


W dniu 27.03.2017 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów kadencji 2016-2020.

Poniżej w punktach, w formie skrótowej przedstawiono omawiane sprawy i komentarz.

1. Prezes PTM – prof. S. Tyski powitał zebranych – przybyli wszyscy członkowie ZG PTM z wyjątkiem: wiceprezes prof. E. Augustynowicz-Kopeć, Przewodniczącej Oddz. Bydgoszcz dr Alicji Sękowskiej – w zastępstwie obecna była wiceprzewodnicząca dr Agnieszka Mikucka, ponadto obecne były 4 zaproszone osoby. Łącznie do głosowania uprawnionych było 23 osoby ZG PTM.
Po przyjęciu programu zebrania nastąpiła prezentacja wszystkich uczestników spotkania.

2. Prezes PTM przedstawił informację o działalności Prezydium PTM od Zjazdu w Bydgoszczy Poinformował o 3 listach do członków Prezydium PTM oraz 3 listach informacyjnych do członków ZG PTM. Omówił sprawę przekazania materiałów PTM z dotychczasowej siedziby PTM w Bydgoszczy do nowej siedziby w Warszawie. Zwrócił uwagę, na fakt nie przedstawienia do dnia Zebrania rozliczenia finansowego PTM za rok 2016, jak również bilansu za Zjazd PTM w Bydgoszczy, co stawia obecny Zarząd PTM w trudnej sytuacji.
Omówiono sprawę organizacji biura PTM w nowej siedzibie na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w dostępie do kont bankowych PTM w BGZ BNP PARIAS. Poinformowano o zatrudnieniu Pań sekretarki i księgowej do prowadzenia spraw PTM.

3. Pani mgr Karolina Stępień poinformowała o utworzeniu konta PTM na portalu społecznościowym Facebook oraz o utworzeniu nowej strony internetowej PTM.

4. Prezes PTM poinformował o zawartości nowej strony internetowej PTM, która jeszcze jest w trakcie uzupełniania.
Prosimy osoby zainteresowane pewnymi obszarami mikrobiologii o włączenie się w działalność sekcji PTM (bakteriologia kliniczna, wirusologia kliniczna, mykologia kliniczna, mikrobiologia farmaceutyczna, żywności, przemysłowa, środowiskowa, diagnostyka laboratoryjna), które chcielibyśmy uruchomić (Struktura > Sekcje). Od szeregu lat pojawiały się postulaty o stworzenia takiego forum. Prosimy o zwrócenie uwagi na konferencje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia (Konferencje i szkolenia). Na stronie internetowej chcemy umieszczać wszystkie informacje dotyczące powyższej działalności, zwłaszcza o krajowych konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez Oddziały Terenowe PTM oraz planowanych pod patronatem PTM, a także innych konferencjach mikrobiologicznych niezwiązanych z PTM. Dział (Współpraca > Współpraca zagraniczna) zawiera podstawowe informacje o dużych mikrobiologicznych organizacjach światowych, natomiast w części (Nagrody i stypendia) sygnalizujemy możliwości stypendialne FEMS i informacje o innych wyróżnieniach, które mogą otrzymać członkowie PTM.
Wskazane jest, aby każdy Oddział Terenowy PTM zamieścił informacje o swojej historii, dokonaniach, działalności, planach, konferencjach itp. (Oddziały Terenowe). Bardzo zależy nam na nowych członkach zwyczajnych, ale również członkach wspierających PTM, przede wszystkim organizacjach i firmach działających w obszarze mikrobiologii (Członkowie i skladki > Członkowie wspierający). Dużą uwagę przywiązujemy do historii mikrobiologii, zwłaszcza historii PTM i wkładu Polaków w mikrobiologię światowa i krajową (Historia). W części (Praca) zamierzamy zamieszczać oferty staży lub możliwości pracy dla mikrobiologów, jak również ogłoszenia o poszukiwaniu pracy przez mikrobiologów, przekazane do PTM.
Tworzone są nowe strony internetowe czasopism PTM z bezpośrednim dostępem do strony PTM, co ma ułatwić informację o publikacjach i zwiększyć ich cytowalność (Wydawnictwa PTM).
Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, co do zawartości i wyglądu nowej strony PTM, a także podawanie informacji dodatkowych, które uważacie Państwo, że powinny dotrzeć do szerokiego gremium członków naszego Towarzystwa. (ptm.zmf@wum.edu.pl).
Strona będzie poprawiana i aktualizowana na bieżąco, tak, aby stać się możliwie dobrą, atrakcyjną wizytówką Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

5. Prezes PTM przedstawił sytuację finansową PTM, którą trzeba szybko i zdecydowanie poprawić.
Na dzień 24.03.2017 r. na koncie bieżącym PTM znajdowało się 6.677 zł, na koncie pomocniczym 7.193 zł, na lokacie 207.000 zł. Roczny koszt wydawania czasopism PTM wynosi około: Postępy Mikrobiologii – 63.000 zł, Polish Journal of Microbiology – 73.000 zł (koszt wydawania kwartalnika Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia pokrywa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny). Inne istotne koszty działalności PTM w 2017r to: biuro PTM – ok. 25.000, utworzenie i administracja stron internetowych PTM i czasopism ok. 10.000 zł, składka do FEMS 5.620 zł (1,4 Euro od każdego z 900 członków PTM, w 2016 r. składka dotyczyła 1130 osób). Podsumowując, obecnie wydatki około 3-krotnie przewyższają przychody PTM.

6. Nieznana jest rzeczywista liczba członków PTM. Kilkaset osób od szeregu lat nie płaci składek rocznych na rzecz PTM. Osoby te same nie zrezygnowały z członkostwa w naszym Towarzystwie ani nie zostały z niego wykluczone przez ZG PTM. Wiele z tych osób nie pamięta o wstąpieniu w przeszłości do PTM, inne nadal podają, że należą do PTM pomimo niepłacenia składek członkowskich. ZG PTM nie dysponuje adresami wielu takich członków. Sytuacja ta musi zostać rozwiązana na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTM na Konferencji 90 lat PTM.
Analizując wyciągi bankowe na dzień 20.03.2017 r., składkę PTM za 2015 r. zapłaciły 646 osoby, za 2016 – 674 osoby i za 2017 r. 179 osoby. Średnia wysokość składki rocznej PTM to 100 zł.
List Sekretarza PTM w tej sprawie wraz z listą członków PTM w Oddziale został w dniu 4.02.2017 r. skierowany do Przewodniczących Oddziałów. Przypomniano w nim Statut PTM:
§ 14 ust 3. „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa”.
§ 15 ust 3. „Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez dwa kolejne lata……..”
W związku z porządkowaniem listy członków zwyczajnych PTM, osoby, które nie zapłaciły składki za lata 2015, 2016 uprzejmie są proszone o uregulowanie tych składek. Osoby, które nie opłaciły składek za lata 2014, 2013 i wcześniejsze, proszone są o uregulowanie tych składek (można to uczynić w miesięcznych ratach w ciągu I półrocza 2017 r.), a w przypadku nie uregulowania składek do 30.06.2017 r. osoby te mogą zostać skreślone z listy członków zwyczajnych PTM. Szeregu osobom zależy na utrzymaniu ciągłości przynależności do PTM i opłacają składki za kilka lat wstecz, większość jednak nie ma ochoty na wyrównanie kilkuset złotowych zaległości. W przypadku, gdy dysponujemy aktualnym adresem, osoby te zostaną wcześniej powiadomione przez Oddział Terenowy PTM, o możliwości skreślenia ich z listy członków PTM w sytuacji nie uregulowania zaległych składek PTM do dnia 30.06.2017 r. Sprawa usunięcia osób od szeregu lat nie płacących składek będzie omawiana w trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów PTM na Konferencji w Krakowie. Staramy się znaleźć sposoby na zwiększenie przychodów PTM poprzez poszukiwanie członków wspierających PTM, sponsorów konferencji, wynajmowanie powierzchni wystawowych na konferencjach – wysłano ponad 80 listów i e-maili w tej sprawie do firm działających w obszarze mikrobiologii. Jak na razie brak jest szerszego zainteresowania. Poszukuje się również osób mogących przystąpić do PTM jako członkowie zwyczajni. Pani księgowa PTM została poproszona o uzyskanie opinii w sprawie możliwości zmniejszenia opłat VAT (z 23% do 5%) od ceny za wydrukowanie artykułów w czasopismach wydawanych przez PTM (Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology) oraz w sprawie płacenia VAT 23% od składek członkowskich PTM.

7. Ukazał się numer 1/2017 Postępów Mikrobiologii, w którym zamieszczono krótkie informacje biograficzne o członkach ZG PTM i Komisji Rewizyjnej PTM, a także informacje o działalności PTM i konferencjach współorganizowanych przez PTM oraz pod patronatem PTM. Informacje o działalności PTM będą zamieszczane we wszystkich zeszytach 3 czasopism PTM.

8. Poinformowano o 3 zebraniach Prezydium PTM, które odbyły się: 23.11.2016, 25.01.2017, 15.02.2017. Na pierwsze przybyli wszyscy członkowie Prezydium, dwa pozostałe odbyły się w trybie korespondencyjnym – e-mailowym.

9. Przedstawiono przyjęte w tym okresie przez Prezydium PTM Uchwały – nr 11-24 z 2016 r. i nr 1-10 2017 r. oraz 3 Postanowienia z 2016 r. Jednomyślnie przyjęto, na zebraniu ZG PTM, Uchwalę o akceptacji wszystkich podjętych przez Prezydium PTM Uchwał i Postanowień.

10. Przedstawiono projekty dyplomów, które zostaną wręczone nowym Członkom Honorowym PTM podczas Konferencji 90 lat PTM.

11. Sekretarz PTM przedstawiła listę ponad 50 kandydatów na członków zwyczajnych PTM, którzy w ostatnim czasie wyrazili gotowość przystąpienia do PTM. Jednomyślnie podjęto Uchwalę w sprawie przyjęcia wszystkich kandydatów do PTM. Członkami Towarzystwa osoby te zostaną po wniesieniu składki członkowskiej PTM za rok 2017.

12. Sekretarz PTM przedstawiła również kandydata na członka wspierającego PTM. Jest to ważny moment dla PTM – pierwsza, szerzej nie znana firma zobowiązała się wspierać finansowo nasze Towarzystwo. Miejmy nadzieję, że dołączą również znane, duże firmy, od lat działające na rynku produktów związanych z mikrobiologią. Jednomyślnie podjęto Uchwalę w sprawie przyjęcia firmy HCS Europe–Hygiene & Cleaning Solutions do PTM jako Złotego Członka Wspierającego

13. Przewodniczący Zarządów Oddziałów Terenowych PTM przedstawili informacje z działalności swoich Oddziałów w ub r. i okresie do 27.03.2017 r. oraz o planach na przyszłość, a także realizacji próśb Prezydium PTM dotyczących informacji o osobach nie płacących składek i poszukiwaniu nowych członków PTM.

14. Poniesiono sprawę przekazywania pewnych funduszy przez ZG PTM Oddziałom Terenowym na prowadzoną przez nich działalność Towarzystwa. Jednakże ze względu na złą obecnie sytuację finansową wsparcie Oddziałów w proponowanej formie jest niemożliwe. W przyszłości można rozważyć pomysł, że część środków przekazanych przez darczyńcę lub członka wspierającego zachęconego do popierania PTM przez dany Oddział Terenowy, będzie udostępniana na jego działalność w ramach PTM.

15. Przekazano informacje o odbytych konferencjach pod patronatem PTM:
– „International Forum on Tuberculosis in Central and Eastern Europe” (listopad 2016 r.) współorganizowanej przez Oddział Warszawski PTM;
– II Konferencja „Stare i nowe patogenny – aktualne problemy” (luty 2017 r.), współorganizowanej przez
Oddział Lubelski PTM.

16. Prezes PTM, delegat PTM do IUMS i FEMS, przedstawił informacje o konferencjach organizowanych przez obie Federacje oraz o stypendiach FEMS. Na grudniowy konkurs stypendialny „FEMS Research Grant” – zgłosiła się jedna osoba i uzyskała finansowanie wyjazdu naukowego przez FEMS.
W związku ze zmianami w statucie FEMS, powstała potrzeba przeprowadzenia wyborów kandydata PTM do Komitetu Wyborczego FEMS „Election Committee – ElCom”, który ma się zajmować doborem kandydatów na stanowiska funkcyjne we władzach FEMS i nadzorem nad przebiegiem konkursów.
Wiceprzewodniczący PTM prof. Jacek Miedzobrodzki zgłosił kandydaturę Prezesa PTM prof. Stefana Tyskiego do Komitetu Wyborczego FEMS, innych kandydatów nie zgłoszono. Przeprowadzono glosowanie tajne, kandydat uzyskał 22 głosów, jeden głos był nieważny, tym samym Prezes PTM został kandydatem PTM do ElCom FEMS.

17. Redaktorzy Naczelni czasopism PTM przedstawili sytuację w swoich redakcjach i wydawanych czasopismach:
– Postępy Mikrobiologii – prof. Jacek Bielecki,
– Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia – prof. Waldemar Rastawicki
– Polish Journal of Microbiology – prof. Izabela Sitkiewicz
Redaktor Naczelna Polish Journal of Microbiology poinformowala o zamiarze rezygnacji z pełnionej funkcji. Rozpoczynamy, zatem poszukiwania odpowiedniej osoby, która mogłaby przejąć obowiązki Redaktora Naczelnego tego kwartalnika.

18. Zastanawiano się nad redukcją kosztów wydawania i dystrybucji czasopism PM i PJM w wersji papierowej (co stanowi główny koszt działalności PTM), w tym znacznym zmniejszeniem liczby drukowanych zeszytów i odejściem od prenumeraty –
przesyłania pocztą zeszytów czasopism do członków PTM (roczny koszt samych znaczków pocztowych wynosi około 22.000 zł). Poruszano sprawy rozbudowy zeszytów czasopism w wersji internetowej, opracowywanie angielskojęzycznej, internetowej wersji Postępów Mikrobiologii.
Uzgodniono, że artykuły w kwartalnikach Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology będą drukowane, dopiero po wystawieniu przez biuro PTM faktur dla autorów korespondencyjnych i po zapłaceniu przez nich kosztów wydania artykułu.

19. Zaplanowano następne spotkanie Prezydium PTM z Redaktorami Naczelnymi i Sekretarzami czasopism oraz Kierownikiem Zakładu Wydawniczego, na maj 2017 r. Wtedy Redaktorzy powinni przedstawić propozycje możliwości znacznego obniżenia kosztów wydawania czasopism, podniesienia cytowalności artykułów oraz zwiększenia liczby publikowanych manuskryptów poprzez uruchomienie możliwości publikacji jedynie w wersji internetowej.

20. Poruszono sprawę umieszczania reklam w kwartalnikach Postępy Mikrobiologii i Polish Journal of Microbiology. Przyjęto uchwałę (w tym 3 głosy wstrzymujące się) znacznie zwiększającą opłaty za umieszczanie reklam. Poprzednie opłaty skalkulowane były w oparciu o koszty druku, bez korzyści dla PTM. Omawiano również sprawę wydawania suplementów kwartalnika Postępy Mikrobiologii zawierających materiały konferencyjne. Jednomyślnie przyjęto uchwałę, że koszt druku suplementów i ich dystrybucji dla uczestników konferencji ponosi organizator konferencji. Suplementy drukowane będą tylko w liczbie egzemplarzy opłaconych przez organizatora konferencji. Natomiast suplementy te będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych w internetowej wersji Postępów Mikrobiologii.

21. Pan prof. Jacek Miedzobrodzki poinformował o organizacji konferencji naukowej „90 lat PTM wczoraj – dziś – jutro”. Istotne informacje znajdują się w Komunikacie II w części materiałów dotyczących konferencji PTM. Ustalono, że na Konferencję każdy Oddział przygotuje plakat dotyczący działalności Oddziału.

22. Pojawiła się komplikacja związana z pozyskiwaniem sponsorów. Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związek Pracodawców, zrzeszona w MedTech Europe (www.medtecheurope.org) zobowiązała się do stosowania Kodeksu Etycznych Praktyk Biznesowych. Wiąże się to z zaprzestaniem bezpośredniego sponsorowania organizacji i osób związanych z ochroną zdrowia. W związku z tym, że do PTM należą osoby pracujące w ochronie zdrowia oraz w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego działa Wydział Lekarski i szpitale kliniczne, powyższa Izba i należąca do niej firma BioMerieux, poinformowały, że nie mogą sponsorować PTM i naszej Konferencji 90 lat PTM organizowanej w Krakowie 2017 r. Jest to duża strata, tym bardziej, ze Dyrektor firmy BioMerieux poinformował, że nie może również ufundować nagrody dla wyróżniającego się młodego naukowca, członka PTM, tak jak miało to miejsce w latach 2008 i 2012. Spróbujemy jednak skorzystać z pewnych sygnalizowanych możliwości wsparcia.

23. Omawiano formę udziału PTM w konferencjach organizowanych lub pod patronatem PTM. Jednomyślnie podjęto uchwałę, że na stronie PTM i w czasopismach PTM umieszczone będą informacje o konferencjach oraz udostępnione zostanie logo PTM organizatorom takich konferencji. Ze względów finansowych nie mogą być przekazywane kwoty wspierające konferencje. Natomiast w przypadku organizowania na konferencji konkursu np. na najlepszą prezentację lub plakat, możliwe będzie wyróżnienie laureata publikacją artykułu w kwartalnikach Postępy Mikrobiologii lub Polish Journal of Microbiology bez opłaty redakcyjnej. Osoba wyróżniona musi należeć do PTM, a artykuł musi przejść klasyczny proces redakcyjny i uzyskać pozytywne recenzje.

24. Przyjęto Uchwały o objęciu patronatem konferencji:
* IX Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej – HYDROMICRO 2017: DROBNOUSTROJE – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA organizowanej przez Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, w terminie 17-19 września 2017 r. w Olsztynie (Podjęto uchwałę, w tym jedna osoba głosowała przeciw).
* Juvenes Pro Medicina 2017 – 55 Konferencja Ogólnopolska i 13 Konferencja Międzynarodowa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w terminie 19-20 maja 2017 r. w Łodzi (Podjęto uchwałę, w tym jedna osoba wstrzymała się od głosu).
* II Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” organizowanego przez Instytut Agrofizyki PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB oraz SGGW w terminie 29-30 czerwca 2017 w Lublinie (Uchwałę podjęto jednomyślnie).

25. Dyskutowano nad sprawą pracy dla mikrobiologów – diagnostów laboratoryjnych. Na spotkaniu Prezydium ZG PTM w dniu 23.11.2016 omawiano kwestię dostępu absolwentów uniwersyteckich studiów magisterskich, kierunku Mikrobiologia, którzy uzyskali tytuł magistra mikrobiologii do zawodu Diagnosty Laboratoryjnego oraz analizowano stanowisko 5 polskich uniwersytetów prowadzących takie studia. Dokumenty w tej sprawie wpłynęły do PTM od Pani prof. Rudnickiej z Uniwersytetu Łódzkiego. Stanowisko PTM nie zostało wtedy wypracowane, zmiana przepisów na korzystne dla mikrobiologów wymaga nowelizacji prawa. Aktualną wolą polityczną jest, aby Diagnostami Laboratoryjnymi (DL) były osoby z wykształceniem medycznym, które ukończyły jednolite, 5 letnie studia, co ma swoje uzasadnienie. Taki DL może pracować w różnych laboratoriach – o profilu chemicznym, serologicznym, czy też mikrobiologicznym. Tytuł mgr mikrobiologii predysponuje w zasadzie do pracy tylko w diagnostyce mikrobiologicznej bez możliwości podpisywania wyników jako DL. Kilkanaście lat temu, gdy kierunek Analityki Medycznej na uczelniach medycznych nie był powszechny, a potrzebowano DL, umożliwiono, po studiach podyplomowych mgr biologii o różnych specjalnościach pracę jako DL. Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten okres przejściowy jednak skończył się i obecnie, co roku pojawia się duża liczba absolwentów kierunków medycznych, którzy uzyskują uprawnienia DL i dla których trzeba znaleźć pracę. Pojawia się pytanie – co możemy lub raczej powinniśmy zrobić jako PTM?
Obecnie ustalono, że Panie: prof. Beata Sadowiska, dr Joanna Jursa-Kulesza i dr Elżbieta Stefaniuk przygotują robocze stanowisko PTM, które zostanie przekazane do dyskusji i akceptacji przez ZG PTM. Stanowisko to zostanie rozpowszechnione na stronie i w czasopismach PTM.

Informacja o Zebraniu ZG pdf

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.