Pożegnanie płk. prof. zw. dr hab. n. med. Andrzeja Denysa


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 stycznia 2022 r.  zmarł

Pan płk. prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Denys

wieloletni pracownik naukowy – mikrobiolog, wirusolog – Wojskowej Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pan Profesor urodził się w 1939 r. w Kruszowie. Był absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, w której studiował w latach 1956-1962. Stopień doktora n. med. uzyskał w 1968 r., dr hab. n. med.  w 1973 r., a tytuł  naukowy profesora zwyczajnego nauk medycznych w 1990 r. Uzyskał specjalizację z mikrobiologii Io w 1966 r. a IIo w 1968.

Pan Profesor pełnił wiele funkcji kierowniczych, m.in. był kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej w Instytucie Nauk Podstawowych WAM (1975-1996), zastępcą Dyrektora Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (1992-1998), kierownikiem Katedry Mikrobiologii i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej i Sanitarnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2002-2008), prodziekanem ds. Dydaktyki Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2006-2008).

Prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria z zakresu mikrobiologii, wirusologii i immunologii, był również autorem skryptów i materiałów do ćwiczeń. Był opiekunem naukowym 5 przewodów habilitacyjnych, promotorem 25 doktoratów oraz ponad 100 prac magisterskich. Recenzował ok. 80 rozpraw doktorskich i ok. 20 rozpraw habilitacyjnych. Opracowywał recenzje dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego oraz Komitetu Badań Naukowych.

Pan Profesor był  Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Krajowego Sympozjum Wirusologicznego (1985) oraz Komitetu Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (1996). Był autorem i współautorem ponad 500 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz wieloletnim członkiem Komitetów PAN Mikrobiologii oraz Etiopatogenezy Zakażeń Człowieka, a także Przewodniczącym Komisji Wirusologicznej PAN (1975-1980). Współuczestniczył w opracowaniu koncepcji powstania Centrum Mikrobiologii i Wirusologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.

Był członkiem: Krajowego Zespołu ds. Diagnostyki Bakteriologicznej, Światowego Towarzystwa Badań nad Interferonem, Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych, Europejskiego Towarzystwa Biomodulacji i Chemioterapii oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Pan Profesor został wyróżniany wieloma nagrodami i odznaczeniami, cywilnymi i wojskowymi, m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznakę Miasta Łodzi, medalami „Za Zasługi dla obronności Kraju”, nagrodami JM Rektora WAM i JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.