Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe organizowane przez Oddziały w Szczecinie PTBioch, PTF, PTIDiK oraz PTM pod hasłem „Bożonarodzeniowe Spotkanie z Nauką”, które odbędzie się hybrydowo dnia 15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 12.00 na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, ul. Klemensa Janickiego 32, sala nr 00/4.
Szczegółowe zaproszenie oraz program w załączniku.
Podaję również link dla uczestników spotkania on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWY5NDJmZjAtZmI5OC00NTViLTg3NjQtNzU1MTI3MGYxNTIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220aa66ad4-f98f-4515-b7c9-b60fd37ad027%22%2c%22Oid%22%3a%22fd44f2e8-f3ce-469e-a9df-3f414a2c75fd%22%7d

oraz skrócony link do spotkania:

https://tinyurl.com/3d4ks6pp

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.