I Międzynarodowa Konferencja Advancements of Microbiology. The role of microbes in tackling threats to health and environment  7-9 kwietnia 2025 Warszawa


I Międzynarodowa Konferencja pt. Advancements of Microbiology. The role of microbes in tackling threats to health and environment organizowana przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów odbędzie się 7-9 kwietnia 2025 r. w Warszawie.

Konferencja obejmować będzie dwa wydarzenia, które odbywać się będą w języku angielskim. Pierwszym z wydarzeń będzie przedkonferencyjne sympozjum zaplanowane na 7 kwietnia 2025 r., skierowane głównie do studentów i doktorantów. Podczas sympozjum grono osób wybranych na podstawie jakości streszczeń wygłosi referaty w dwóch sesjach: biomedycznej i środowiskowej. Najlepsze wystąpienia zostaną nagrodzone.

Podczas konferencji, która odbędzie się 8 i 9 kwietnia 2025 r. odbędą się wykłady plenarne, szesnaście sesji naukowych w ośmiu obszarach tematycznych, a także wykłady specjalne.

Usłyszymy m.in aż dwudziestu gości specjalnych z całego świata!

Obszary tematyczne konferencji to:

·  Pathogen Genomics

·  AMR Mechanisms & Diagnostics

·  Host-Pathogen Interactions

·  Antimicrobial Therapies 

·  Microbiomes Associated with Diseases 

·  New techniques – Novel insights 

·  Environmental Microbiology

·  Microbial Biotechnology

·  Biodiversity Data Management (special lecture)  

·  A One Health Perspective Overview (special lecture)

Uczestnicy zaprezentują swoje wyniki w formie referatów oraz podczas sesji plakatowych. Konferencję poprowadzimy hybrydowo. Więcej szczegółów dot. wydarzenia na stronie internetowej advmicro2025.pl oraz w mediach społecznościowych FB PTM i X @AdvMicro2025.

Nagroda Naukowa PTM im. Prof. Edmunda Mikulaszka – wyniki


Do Komisji Konkursowej wpłynęło 12 wniosków.

Na wniosek Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Pani dr hab. Beaty Sadowskiej prof.  UŁ, Prezydium Zarządu Głównego PTM podjęło Uchwałę 22-2024 w sprawie przyznania Nagród Naukowych im. Prof. E. Mikulaszka dla młodego badacza:

– nagrodę I stopnia (8000 PLN) Pani dr inż. Amandzie Pacholak za cykl 2 prac oryginalnych dotyczących badaniu biodegradacji nitrofurantoiny przez bakterie środowiskowe i poznaniu wpływu powstałych produktów na środowisko naturalne.

– nagrodę II stopnia (4000 PLN) Pani mgr inż. Joannie Gajewskiej za cykl 4 prac oryginalnych dotyczących występowania i charakterystyki szczepów Staphylococcus aureus wyizolowanych z serów z niepasteryzowanego mleka oraz w trakcje całego procesu ich produkcji.

– nagrodę III stopnia (3000 PLN) Pani mgr inż. Agnieszce Krawczyk za cykl 2 prac oryginalnych dotyczących analizy składu mykobiomu i archerobiomu w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszej owocnej pracy naukowej!

nowa indeksacja czasopism PTM


W dniu 21.06.2024 r. firma Clarivate udostępniła listę czasopism z Impact Factor 2023.

Niestety czasopisma PTM odnotowały spadek wartości IF. Polish Journal of Microbiology z IF2022=2.1 na IF2023=2.0 (aczkolwiek 5-letni IF wzrósł z 2.2 do 2.6), a Advancements of Microbiology z IF2022=0.4 (choć wcześniej w tym roku Clarivate przyznał AM IF=0.8, co było związane z przypisywaniem artykułów do różnych tytułów czasopism)  na IF2023=0.3. S

Spadek indeksacji AM związany jest z retrakcją artykułów oraz  procesem przekształcania Postępów Mikrobiologii w czasopismo angielskojęzyczne. Mamy nadzieję, że od tego poziomu AM odbije się i w przyszłym roku osiągnie wyższy wskaźnik IF. Ponadto podejmiemy wtedy próbę powrotu AM do SCOPUS.

W dniu 14.06.2024 r. otrzymaliśmy informację ze SCOPUS, iż współczynniki cytowalności PJM zmieniły się następująco: 2022 – CiteScore: 3.4, SJR: 0.433, SNIP: 0.816; 2023 – CiteScore: 3.7, SJR: 0.498, SNIP: 0.679. Zwłaszcza ważny jest wzrost współczynnika CiteScore, który ma być brany pod uwagę przez MNiSW podczas oceny czasopism.

PTM ODDZIAŁ WARSZAWA ZAPRASZA NA CZERWCOWĄ SESJĘ NAUKOWĄ.


NASZYM GOŚCIEM BĘDZIE DR HAB. GRZEGORZ CZERWONKA

KTÓRY WYGŁOSI WYKŁAD PT.

„PROCES TWORZENIA BIOFILMU ORAZ NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI WIRULENCJI PROWADZĄCE DO INFEKCJI PROTEUS MIRABILIS”

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W PIĄTEK 21 CZERWCA O GODZ.16:00

LINK DO WYDARZENIA:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95656249227?pwd=O2yRuHBSWsam9T1eItm5Xdai5pb00p.1#success

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.