All posts by Monika Kucharska

wrocławskie spotkania z mikrobiologią 3.10.2024, wrocław


Wrocławskie spotkania z mikrobiologią

3 października 2024 we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski

Osoby, które są chętne do prezentowania swoich wyników naukowych w formie wystąpienia ustnego lub posteru, mogą zgłaszać swój udział do 20 września 2024 r. W załączeniu proponowany ramowy program konferencji, wciąż otwarty, można nadal zgłaszać swoje propozycje prezentacji ustnych. Ostateczna wersja programu zostanie ogłoszona w kolejnym komunikacie.

Wrocławskie spotkania z mikrobiologią

3 października 2024 we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Kampus Przybyszewskiego, ul. S. Przybyszewskiego 63, sala 33 (parter)

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Planowany czas trwania konferencji: 9.00-16.00

RAMOWY PROGRAM:

POWITANIE GOŚCI

SESJA I: WYKŁADY (czas prezentacji 30 minut)

Agnieszka Korzeniowska-Kowal „Misja kolekcji drobnoustrojów w świecie mikrobiologii”.

Katarzyna Baldy-Chudzik „Komensalne E. coli mikrobiomu jelitowego jako potencjalne źródło patogenów pozajelitowych”

oraz inne zgłoszone wystąpienia ustne

PRZERWA KAWOWA ORAZ SESJA POSTEROWA

SESJA II: PREZENTACJE WYNIKÓW BADAŃ MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW (czas prezentacji 15 minut)

Jakub Smoliński, Katarzyna Machnik, Mariola Paściak “Analiza antygenów lipidowych Mycobacterium bovis BCG z wykorzystaniem metod chromatograficznych i spektrometrii mas”

Aleksandra Górzyńska, Urszula Nawrot “Lekowrażliwość szczepów Saccharomyces cerevisiae izolowanych z materiałów klinicznych”

Wojciech Szlauer, Patrycja Izbińska, Ewa Obłąk „Wpływ struktury chemicznej kationowych surfaktantów na aktywność antyadhezyjną”   

Edyta Mazurkiewicz, Ewa Obłąk „Aktywność przeciwgrzybicza kationowych surfaktantów”                   

Michał Małaszczuk, Aleksandra Pawlak, Gabriela Bugla-Płoskońska „Charakterystyka wybranych czynników wirulencji rzadkich serowarów Salmonella spp. izolowanych od węży w Polsce”

oraz inne zgłoszone wystąpienia ustne

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PREZENTACJĘ WYNIKÓW NA PLAKACIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Zgłoszenia dotyczące uczestnictwa w konferencji w formie biernej lub czynnej (wystąpienie ustne lub poster) prosimy przesyłać na adres e-mail bozena.futoma-koloch@uwr.edu.pl podając w treści imię i nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy. W przypadku posterów – streszczenie. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 września 2024

Wytyczne dotyczące streszczeń prezentowanych podczas sesji posterowej:

streszczenie powinno zawierać tytuł w języku polskim (wielkość 14 pkt., czcionka Times New Roman), spis autorów wraz z afiliacjami (12 pkt.), tekst streszczenia (12 pkt.), odstępy między wierszami 1,5, akapity 2,5 cm. Maksymalna liczba słów 250.

Organizator główny spotkania:
OT PTM we Wrocławiu

Współorganizatorzy
Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów WNB UWr

Zakład Mikrobiologii WNB UWr

Zakład Mikrobiologii i Biologii Molekularnej WLNZ UZ
Polska Kolekcja Mikroorganizmów, IITD PAN

Komitet Naukowo-Organizacyjny Spotkania:

prof. dr hab. Ewa Obłąk – Przewodnicząca

dr hab. Katarzyna Baldy-Chudzik, prof. UZ – Członek komitetu

dr hab. Bożena Futoma-Kołoch – Członek komitetu

dr hab. Anna Kędziora – Członek komitetu

dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal – Członek komitetu

dr Katarzyna Guz-Regner – Członek komitetu

dr Kamila Korzekwa– Członek komitetu

dr Justyna Mazurek-Popczyk– Członek komitetu


Ukazał się nr 2/2024 Polish Journal of Microbiology. Poniżej spis artykułów wraz z linkami:

Potential usefulness of IgA for the early detection of SARS-CoV-2 infection: comparison with IgM

WANG P.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):123–130. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-019

ORIGINAL PAPERS

Investigation of azole resistance involving cyp51A and cyp51B genes in clinical Aspergillus flavus isolates

GHORBEL D., AMOURI I., KHEMEKHEM N., NEJI S., TRABELSI H., ELLOUMI M., SELLAMI H., MAKNI F., AYADI A., HADRICH I.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):131–142. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-001

Isolation and electrochemical analysis of a facultative anaerobic electrogenic strain Klebsiella sp. SQ-1

ZHOU L., TANG T., DENG D., WANG Y., PEI D.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):143–153. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-013

Purification and characterization of a small thermostable protease from Streptomyces sp. CNXK100

PHAM T.V., HUA T.C., NGUYEN N.A., NGUYEN H.T.D.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):155–165. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-014

Short-chain carboxylates facilitate the counting of yeasts in sub-high temperature Daqu

REN Z., XIE J., TANG T., HUANG Z.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):167–176. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-015

Epidemiological characteristics of Shiga toxin-producing Escherichia coli responsible for infections in the Polish pediatric population

SELIGA-GĄSIOR D., SOKÓŁ-LESZCZYŃSKA B., KRZYSZTOŃ-RUSSJAN J., WIERZBICKA D., STĘPIEŃ-HOŁUBCZAT K., LEWANDOWSKA P., FRANKIEWICZ E., CACKO A., LESZCZYŃSKA B., DEMKOW U., PODSIADŁY E.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):177–187. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-016

Analysis of the class 1 integrons, carbapenemase genes and biofilm formation genes occurrence in Acinetobacter baumannii linical isolates

XIU Y., DAI Y., YIN S., WEI Q.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):189–197. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-017

Negative pressure level and effects on bacterial growth kinetics in an in vitro wound model

BOBKIEWICZ A., FRANCUZIK W., MARTINKOSKY A., BOREJSZA-WYSOCKI M., LEDWOSINSKI W., SZMYT K., BANASIEWICZ T., KROKOWICZ L

Pol J Microbiol. 2024;73(2):199–206. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-018

Halogenated secondary metabolites from higher plants: potent drug candidates for chikungunya using in silico approaches

KUMAR S., JOSHI N., CHOUDHIR G., SHARMA S., TIWARI A., ALHARBI S.A., ALFARRAJ S., ANSARI M.J.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):207–215. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-020

[Supplementary materials]

Guanylate-binding protein 1 (GBP1) enhances IFN-α mediated antiviral activity against hepatitis B virus infection

LI Y., LUO H., HU X., GONG J., TAN G., LUO H., WANG R., PANG H., YU R., QIN B.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):217–235. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-021

Biological characteristics of the mycelium and optimization of the culture medium for Phallus dongsun

KANG C., ZHENG X., WANG W., ZENG W., WANG J., LIU Z., YANG L., WANG F., ZHU Y.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):237–252. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-022

Establishment of a nucleic acid detection method for norovirus GII.2 genotype based on RT-RPA and CRISPR/Cas12a-L

WANG T., ZENG H., KANG J., LEI L., LIU J., ZHENG Y., QIAN W., FAN C.

Pol J Microbiol. 2024;73(2):253–262. https://doi.org/10.33073/pjm-2024-023

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.