Członkowie zwyczajni


Informacja o prawach i obowiązkach członka zwyczajnego PTM zawarta jest w  Statucie PTM, ROZDZIAŁ III, Członkowie, ich prawa i obowiązki

Informacja o zasadach wstępowania do PTM

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie, zawodowo związana z mikrobiologią lub dziedzinami pokrewnymi.

Członka zwyczajnego Towarzystwa przyjmuje Zarząd Główny, na Wniosek Zarządu Oddziału, na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny, który należy do Towarzystwa, co najmniej dwa lata. Ponadto zgodnie z uchwałą nr 5-2017 z dnia 25.01.2017 r., tylko członek z opłaconą składką  za dany rok może występować jako osoba rekomendująca kandydata na nowego członka PTM.

O przyjęciu w poczet członków PTM, nowi członkowie oraz Przewodniczący Oddziałów PTM są informowani drogą elektroniczną.

O zmianie danych osobowych, proszę informować Zarząd Główny PTM przesyłając formularz z aktualnymi danymi osobowymi.

 

Informacja o składkach członkowskich PTM w 2017 roku

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie informuje, iż wysokość składki członka zwyczajnego PTM w roku 2017 wynosi 100 zł/rok. Wysokość składki dla emerytowanych członków zwyczajnych PTM (dotyczy osób,  które pobierają emeryturę) wynosi 50 zł/rok.

W przypadku zmiany danych wcześniej przekazanych do ZG PTM (np. zmiana miejsca pracy, adresu, e-maila, przejście na emeryturę itp.), prosimy o aktualizację i wypełnienie „Formularza aktualizacji danych osobowych” (dostępny na stronie PTM). Z opłacania składki członkowskiej zwolnieni są członkowie honorowi Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

SKŁADKI PROSIMY OPŁACAĆ DO KOŃCA I KWARTAŁU KAŻDEGO ROKU KALENDARZOWEGO.

Statut PTM § 14 ust 3. „Członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa”.

Statut PTM § 15 ust 3. „ Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu niezapłacenia składki członkowskiej przez dwa kolejne lata……..”

W związku z porządkowaniem listy członków zwyczajnych PTM, osoby, które nie zapłaciły składki za lata 2015, 2016 uprzejmie są proszone o uregulowanie tych składek.

Osoby, które nie opłaciły składek za lata 2014, 2013 i wcześniejsze, proszone są o uregulowanie tych składek (można to uczynić w miesięcznych ratach w ciągu I półrocza 2017 r.), a w przypadku nie uregulowania składek do 30.06.2017 r. osoby te zostaną skreślone z listy członków zwyczajnych PTM. W przypadku, gdy dysponujemy aktualnym adresem, osoby te zostaną wcześniej powiadomione listem wysłanym z Oddziału Terenowego PTM, o możliwości skreślenia ich z listy członków PTM w sytuacji nie uregulowania zaległych składek PTM do dnia 30.06.2017 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 5-2017 z dnia 25.01.2017 r, członkowie z opłaconą składką za dany rok otrzymają nieodpłatnie kwartalnik Postępy Mikrobiologii lub Polish Journal of Microbiology (prosimy o podanie wybranego czasopisma przy opłacaniu składki członkowskiej). W przypadku braku deklaracji przesyłany będzie kwartalnik Postępy Mikrobiologii. Istnieje możliwość rocznej prenumeraty drugiego kwartalnika koszt – 40 zł/rok (dla członków PTM).

Również tylko członkowie z opłaconą składką za dany rok mogą starać się o stypendia FEMS, niższe opłaty wpisowe na konferencje współorganizowane przez PTM oraz występować jako osoby rekomendujące: kandydatów na nowych członków PTM oraz kandydatów na stypendia FEMS.

NUMER KONTA

Składki członkowskie należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
ul. Banacha 1 b, 02-097 Warszawa

Bank: BGŻ BNP Paribas, nr konta: 57 2030 0045 1110 0000 0261 2550

 

Na przekazie prosimy umieścić informacje:

imię, nazwisko, oddział PTM, rok za który dokonywana jest opłata składki.

Otrzymaliśmy kilkanaście wpłat składek, bez określenia, kto i za jaki rok wnosi opłatę.

Pliki do pobrania:

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 07.06.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.