List

Warszawa, 20.01.2017 r.

 

Szanowni Mikrobiolodzy,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
i wszyscy Państwo zainteresowani badaniami mikrobiologicznymi w Polsce

We wrześniu ub. roku ukonstytuowało się nowe Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (PTM). Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków PTM oraz szerokich kręgów społeczeństwa.

Zarząd PTM stara się zaprosić do współpracy i zjednoczyć w ramach Towarzystwa wszystkie osoby wnoszące istotny wkład w rozwój rozmaitych gałęzi mikrobiologii: klinicznej, weterynaryjnej, środowiskowej, przemysłowej, farmaceutycznej, mikrobiologii żywności, wody, osoby prowadzące badania podstawowe, rozwojowe, przeglądowe, kontrolne, genetyczne i inne.

Wiele jest zagadnień wymagających wnikliwych badań i oceny przez mikrobiologów, np.: problem narastającej lekooporności drobnoustrojów zwłaszcza chorobotwórczych, mikrobiologiczne zanieczyszczenie środowiska, GMO, poprawa systemu jakości i metod kontroli żywności, kosmetyków, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Do realizacji tych planów konieczna jest szeroka współpraca nie tylko mikrobiologów: naukowców, nauczycieli akademickich, lekarzy, specjalistów pracujących w przemyśle, rolnictwie, wykonujących mikrobiologiczne badania kontroli w rozmaitych obszarach, ale także firm diagnostycznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, produkujących żywność, środki przeciwdrobnoustrojowe, odczynniki oraz aparaturę kontrolną i badawczą.

Bardzo zapraszamy do współpracy z PTM i zostania członkiem naszego Stowarzyszenia. Staramy się upowszechnić i uatrakcyjnić informacje o Polskim Towarzystwie Mikrobiologów. Uruchomiliśmy konto PTM na facebooku, opracowaliśmy również niniejszą, nową stronę internetową PTM.

Prosimy osoby zainteresowane pewnymi obszarami mikrobiologii o włączenie się w działalność sekcji PTM, które chcielibyśmy uruchomić (Struktura > Sekcje). Od szeregu lat pojawiały się postulaty o stworzenia takiego forum.

Prosimy o zwrócenie uwagi na konferencje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia (Konferencje i szkolenia mikrobiologiczne). Na stronie internetowej chcemy umieszczać wszystkie informacje dotyczące powyższej działalności, zwłaszcza o krajowych konferencjach organizowanych i współorganizowanych przez Oddziały Terenowe PTM oraz planowanych pod patronatem PTM, a także innych konferencjach mikrobiologicznych niezwiązanych z PTM.

Dział (Współpraca zagraniczna) zawiera podstawowe informacje o dużych mikrobiologicznych organizacjach światowych, natomiast w części (Nagrody i stypendia) sygnalizujemy możliwości stypendialne FEMS i informacje o innych wyróżnieniach, które mogą otrzymać członkowie PTM.

Każdy Oddział Terenowy PTM będzie mógł zamieścić informacje o swojej historii, dokonaniach, działalności, planach, konferencjach itp. (Oddziały Terenowe PTM).

Bardzo zależy nam na nowych członkach zwyczajnych, ale również członkach wspierających PTM, przede wszystkim organizacjach i firmach działających w obszarze mikrobiologii (Członkowie > Członkowie wspierający).

Dużą uwagę przywiązujemy do historii mikrobiologii, zwłaszcza historii PTM i wkładu Polaków w mikrobiologię światowa i krajową (Historia).

Tworzone są nowe strony internetowe czasopism PTM z bezpośrednim dostępem z niniejszej strony, co ma ułatwić informację o publikacjach i zwiększyć ich cytowalność (Wydawnictwa PTM).

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, co do zawartości i wyglądu nowej strony PTM, a także podawanie informacji dodatkowych, które uważacie Państwo, że powinny dotrzeć do szerokiego gremium członków naszego Stowarzyszenia. (ptm.zmf@wum.edu.pl).

Strona będzie poprawiana i aktualizowana na bieżąco, tak, aby stać się możliwie dobrą, atrakcyjną wizytówką Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

 

 

 

   powrót na stronę główną