Oddział Terenowy w Puławach


Przewodniczący Oddziału Terenowego PTM w Puławach

dr hab. Grzegorz Woźniakowski prof. nadzw. PIW-PIB, Grzegorz.Wozniakowski@piwet.pulawy.pl

Zakład Chorób Świń Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku biologia, specjalności mikrobiologia. Studia wyższe ukończył w 2006 roku. Od 2007 roku jest zatrudniony w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. W 2012 roku dr hab Grzegorz Woźniakowski uzyskał stopień dr nauk weterynaryjnych, natomiast w 2015 dr hab. nauk weterynaryjnych.

Od początku działalności naukowej głównym przedmiotem zainteresowania dr hab Grzegorza Woźniakowskiego jest wirusologia weterynaryjna oraz doskonalenie i opracowanie nowych metod diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz. W chwili obecnej głównym przedmiotem zainteresowania dr hab. Grzegorza Woźniakowskiego są molekularne mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza przez wirus afrykańskiego pomoru świń (ASFV). Jest osobą nadzorującą badania wykonywane w Krajowym Laboratorium Referencyjnym PIWet PIB ds. ASFV.

Do PTM należy od 2009 roku, jest tez członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych (PTNW).

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny

Członek wspierający zwyczajny