Nagroda im. prof. Edmunda Mikulaszka


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów ustanowił naukową nagrodę im. prof. E. Mikulaszka z funduszów pozostawionych przez Profesora i przekazanych na ten cel. Nagroda ta przyznawana jest co dwa lata za prace doświadczalne z zakresu mikrobiologii, bakteriologii, immunologii zakaźnej wirusologii i mykologii wykonane przez młodych pracowników nauki. Prace te powinny być wykonane w przeważającej części w pracowniach na terenie kraju. Współautorami prac przedstawionych do nagrody nie mogą być autorzy zagraniczni.

Nagrody przyznaje się za prace doświadczalne opublikowane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznawania nagród. Przedmiotem nagrody może być również zespół (cykl) prac doświadczalnych ściśle ze sobą tematycznie związanych. W konkursie mogą wziąć udział prace, których autorzy w czasie składania artykułu do opublikowania nie przekroczyli 35 roku życia i nie byli samodzielnymi pracownikami naukowymi w tym okresie. Współautorami prac mogą być profesorowie, docenci lub doktorzy habilitowani bez prawa wyróżnienia nagrodą pieniężną, natomiast z prawem do wyróżnienia okolicznościowym medalem prof. E. Mikulaszka.

Prace do nagród mogą być zgłaszane przez bezpośrednio zainteresowanych, ich przełożonych, członków Zarządu Głównego PTM oraz naczelnych redaktorów czasopism o tematyce kierunkowej i pokrewnej. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest złożenie autorskiej odbitki publikacji oraz następujących danych dotyczących autora (ów) pracy:

  • imię i nazwisko, data urodzenia
  • stopień, tytuł naukowy
  • nazwa i adres placówki, w której pracę wykonano
  • nazwa i adres instytucji zatrudniającej autora publikacji
  • adres zamieszkania.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Uchwałą z dnia 21 lutego 2012 roku ogłasza kolejną edycję Konkursu o Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Mikulaszka. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac doświadczalnych z zakresu mikrobiologii, w tym wirusologii, bakteriologii, mikologii oraz immunologii infekcyjnej, które zostały wykonane przez młodych pracowników nauki, będących członkami Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i opublikowane w latach 2014-2105.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu przedstawia Regulamin Konkursu zamieszczony na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów www.microbiology.pl

Przewidziane są następujące nagrody pieniężne:

I stopnia w wysokości 5.000 zł
II stopnia  w wysokości 3.000 zł
III stopnia w wysokości 2.000 zł

Nagroda Naukowa im. prof. E. Mikulaszka będzie wręczana na XXVIII ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW w Bydgoszczy, a Laureat Nagrody Naukowej im. prof. E. Mikulaszka zobowiązany jest do prezentacji nagrodzonej pracy na XXVIII ZJEŹDZIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW w Bydgoszczy.

Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w terminie do 31.03.2016 r. na adres

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medium w Bydgoszczy UMK w Toruniu
85-094 Bydgoszcz ul. M. Skłodowskiej-Curie 9

lub e-mail: kizmikrob@cm.umk.pl z dopiskiem

„Nagroda Naukowa im. prof. E. Mikulaszka”

KOMISJA KONKURSOWA:
Dr hab. Izabela Sitkiewicz – przewodnicząca
Prof. dr hab. Wiesław Kaca
Prof dr hab. Stefania Giedrys-Kalemba
Prof. dr hab. Józef Kur
Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

W 2016 r. nagrodę otrzymali:

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członkowie wspierający Członek Złoty

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek Srebrny

Członek srebrny

Członek srebrny

Członek wspierający zwyczajny

Członek wspierający zwyczajny